Kas töövaidluskomisjon/kohus saab töötajat töökohale ennistada või määratakse hüvitis?

PrintPDF Jaga

Töövaidluskomisjoni või kohtusse saab pöörduda töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks. Kui kohus või töövaidluskomisjon tuvastab, et ülesütlemine ei vastanud seaduse nõuetele või puudus seadusest tulenev alus, loetakse, et tööleping ei ole ülesütlemise tühisuse tõttu lõppenud. Töötaja või tööandja taotlusel lõpetab töövaidluskomisjon või kohus töölepingu töölepingu seaduse § 107 lg 2 alusel ja mõistab töötajale hüvitiseks üldjuhul tema kolme kuu keskmise töötasu.

Tööleping kehtib seega edasi üksnes siis, kui sellega on nõus mõlemad pooled. Kui kumbki pool ei taotle antud olukorras töövaidlusorganilt töösuhte lõpetamist, siis ei ole töösuhe seaduse alusel lõppenud ning töötaja jätkab töötamist (st töötaja tuleb tööle ennistada). Kui näiteks tööandjal puudub soov töösuhet jätkata, siis loetakse leping tema avalduse alusel lõppenuks ka juhul, kui tööandjal puudus seaduslik alus töölepingu ülesütlemiseks.

Viidatud regulatsiooni eesmärk on tagada, et pooled ei pea jätkama töösuhet sunniviisiliselt olukorras, kus on tekkinud omavaheline lahkarvamus ning edaspidine koostöö ei pruugi sujuda. Poolte nö sundimine töösuhte jätkamiseks ei ole kokkusobiv lepinguvabaduse põhimõttega, millest tulenevalt ei saa pooli nende vaba tahte vastaselt sundida jätkama töösuhet. 

Image CAPTCHA