Töösõidukile tekkinud kahju hüvitamine tööandjale

Tere, Olen töölepinguga töötaja. Nädal tagasi juhtus tööautoga õnnetus. Auto oli lukustatud, võtit ees ei olnud ja veeres tagurpidi mäest alla vastu maja seina. Nüüd on sõiduk mahakandmisele Sõidukil on kasko, ma ei oska öelda kas uusväärtuskindlustusega või mitte, aga ettevõtte omanik nõuab lisaks omavastutusele ka uue sõiduki kulude korvamist, st logod, lisavarustuse paigaldus jm, kokku summas 6000 eurot. Töölepingus on küll punkt: "5.2.3 hoidma ning käituma heaperemehelikult tema kasutusse antud veovahendiga. TÖÖANDJAL on õigus nõuda kahju hüvitamist kui TÖÖTAJA tegevuse tõttu tekib veovahendile varaline kahju." Osaliselt olen küll juhtunus süüdi, st et arvatavasti jäi käsipidur liiga nõrgalt peale, aga tegemist ei ole kindlasti mitte tahtlik kahju tekitamine. Kuidas peaksin antud olukorras käituma? Omavastutus on loogiline, et minu korvata, aga kas uue sõiduki kulud on juriidiliselt minult võimalik sisse nõuda? Aitäh!

Kui töökohal juhtub midagi, mis toob kaasa varalise kahju, tuleb välja selgitada, kes ja millistel tingimustel kahju eest vastutab ning seda hüvitab. Seda sätestavad poolte lepingujärgsed kohustused.

Töötaja varaline vastutus jaguneb kaheks:

  • süüline vastutus ja
  • lepinguline ehk varaline vastutus.

Varalise vastutuse kokkulepe puhul peab selle kokkuleppe kehtimiseks tööandja maksma töötajale mõistlikku hüvitist palgalisana.

Riigikohus on selgitanud, et üldjuhul peavad tööandja kahju hüvitamise nõude rahuldamiseks olema täidetud järgmised üldised eeldused:

• töötaja on rikkunud töölepingust tulenevat kohustust (TLS § 72);

• tööandjale on tekkinud või tekib kahju (võlaõigusseaduse (VÕS) § 115 lg 1, § 127 lg 1, § 128);

• töötaja on rikkumises süüdi, st töötaja rikkus töölepingust tulenevat kohustust tahtlikult, raske hooletuse või hooletuse tõttu, arvestades TLS §-s 16 sätestatut (TLS § 72, VÕS § 104 lg 2);

• kahju on hõlmatud rikutud lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga (VÕS § 127 lg 2);

• kahju oli rikkumise võimaliku tagajärjena kostjale lepingu sõlmimise ajal ettenähtav, v.a kui kahju tekitati tahtlikult või raske hooletuse tõttu (VÕS § 127 lg 3);

• rikkumise ja kahju vahel on põhjuslik seos (VÕS § 127 lg 4).

Ilma kokkuleppeid nägemata ja toimunu kõiki asjaolusid teadmata ei ole kahjuks võimalik üheselt hinnata ka hüvitist saab nõuda või mitte.

Vastatud:
06.06.2023