Töölepingu ülesütlemise kord

Tööandja tegi hoiatuse tööleping erakorraliselt üles öelda,kui töötulemused ei parane 24.augustiks.Hoiatuses on viide töölepingu seadusele paragrahv 88 lg 1 p2. Hoiatuse sain kätte ja allkirjastasin 10.augustil.Minu küsimused on sellised.1)Kui see päev kätte jõuab,siis mis dokumendid mulle esitatakse? 2) Kas mul on õigus enne allkirjastamist juristiga konsulteerida?3)Tööpäev lõpeb kell 16.30 ja kas need dokumendid just sel hetkel antakse kätte. Tänan Tänan

Teie poolt viidatud ülesütlemise õiguslik alus §! 88 lg 1 p 2 sätestab, et Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse või kohanematuse tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata.

Töölepingu seadus ei luba aga tööandjal töölepingut aga ilma hoiatamata üles öelda, vaid tööandja peab andma mõistliku aja töötajale põhjuste kõrvaldamiseks ja oma vigadest õppimiseks. Kui tähtpäev saabub ja töötaja ei ole hoiatusele vaatamata lepingu ülesütlemist tingivaid põhjuseid kõrvaldanud, hinnatakse töösuhte jätkamise võimalikkust ja kui tööandja seda võimalikuks ei pea, annab tööandja töötajale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tahteavalduse töölepingu üles ütlemiseks. Tahteavaldus jõustub selle töötajale kätte toimetamisega ja selleks ei ole vajalik töötaja allkiria. Küll võib töötaja allkiri olla vajlik tõendamaks, et töötaja on tööandja tahteavalduse kätte saanud. Loomulikult on töötajal õigus igas esile kerkivas küsimuses konsulteerida juristiga. Olgu öeldud, et lepingu üles ütlemine ei pea toimuma antud tähtaja viimasel päeval vaid mõistliku aja jooksul peale seda.

Vastatud:
21.08.2023