Kuidas toimub omandamise ja võõrandamise tehingu sõlmimine?

PrintPDF Jaga

Lepingupoolte esitatud andmete alusel koostatakse notari poolt lepingu projekt. Projekti koostamise käigus teostatakse kontrollid vastavatesse registritesse (kinnistusraamat, äriregister, rahvastikuregister jne), tuvastatakse võimalikud loodus- ja muinsuskaitselised piirangud jne. Notar veendub, et lepingu sõlmimiseks ei ole takistusi, sealhulgas kontrollib võõrandaja õigust kinnisasja käsutada (st müüa või kinkida). Notar loeb lepingu projekti pooltele ette, selgitab selle sisu ja tagajärgi ning pooled kiidavad selle heaks (vajadusel tehakse poolte täpsustusi ja soove arvestades lepingusse muudatusi). Heakskiidetud leping allkirjastatakse ühes eksemplaris, mis jääb notari kätte hoiule. Pooltele ja registripidajale väljastatakse lepingu ärakirjad. Kinnistusosakonnale edastatakse lepingu ja selle võimalike lisadokumentide (nt volikiri) digitaalselt kinnitatud ärakirjad kasutades e-notari infosüsteemi. 

Juhul kui olete tellinud notarilt lepingu või ka mõne muu notariaalakti projekti koostamise, kuid hiljem siiski loobute vastava tehingu tegemisest (lepingu sõlmimisest), võib notar esitada teile arve lepingu projekti koostamise eest. Projekti koostamise tasuks on pool vastava notariaalakti tõestamise tasust.

Image CAPTCHA