Kes on usaldusisik?

PrintPDF Jaga

Kui kohus algatab Teie suhtes kohustustest vabastamise menetluse, nimetab ta võlausaldajate üldkoosoleku ettepanekul usaldusisiku.

 

Kohustustest vabastamise menetluse kestel on võlgnik kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega, võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule.

 

Võlgnik peab nimetatud tulust usaldusisikule üle andma 25 protsenti. Kohus võib asjaolusid arvestades määrata sellest erineva määra. Samuti tuleb usaldusisikule üle anda pärimise teel saadu väärtusest pool. Võlausaldaja põhjendatud taotlusel võib kohus ka anda usaldusisikule õiguse kontrollida, kas Te täidate oma kohustusi (alus: PankrS § 172 lg 3). Teie kohustustest vabastamise menetluse lõpuks esitab usaldusisik kohtule eeltoodud asjaolude kohta aruande.

 

Praktikas on väljakujunenud, et usaldusisikuks nimetatakse võlausaldajate üldkoosoleku otsusega pankrotihaldur.

 

PankrS § 172 lg 6 kohaselt võib kohus jätta usaldusisiku määramata ja kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi. Sel juhul kontrollib kohus, kas võlgnik oma kohustusi täidab. Viimase aja praktika ongi see, et kohus kohustab võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi.

Image CAPTCHA