Mida teha olukorras, kus kohtutäitur ei ole pikema aja jooksul suutnud nõuet sisse nõuda?

PrintPDF Jaga

Kohtutäitur on kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks, koguma täitemenetluseks vajalikku teavet ning selgitama täitemenetluse osalistele nende õigusi ja kohustusi. Kui pärast täitmisavalduse esitamist raha ei laeku, siis tihti on mittelaekumise põhjuseks võlgniku varatus – võlgnikul puudub tema nimel olev vara ja kindel sissetulek või jääb tema sissetulek alla miinimumi, mida kohtutäitur arestida ei tohi. Sellisel juhul täitemenetlust jätkatakse ning pidevalt kontrollitakse, kas võlgnik on vahepeal tööle läinud või vara omandanud. Saamaks teada, kas kohtutäitur on olnud nõude täitmisel aktiivne ning mida kohtutäitur täiteasjas võla sissenõudmiseks teinud on, tuleks pöörduda kohtutäituri poole. Täitemenetluse osalisel on võimalik minna kohtutäituri büroosse ja täitetoimikuga tutvuda. Samuti on võimalik minna kohtutäituri vastuvõtule või saata kohtutäiturile kiri. Kohtutäitur on kohustatud vastama menetlusosalise esitatud avaldustele ja selgitustaotlustele, kui need on seotud kohtutäituri menetluses oleva täiteasjaga, sealhulgas kohtutäituri poolt lõpetatud täiteasjaga ning isikul on õigus antud täiteasja raames kohtutäiturilt infot saada.

Image CAPTCHA