Soovite esitada ettevõtte vastu pankrotiavaldust. Kuidas toimida?

PrintPDF Jaga

Selleks, et esitada kohtule ettevõtte vastu pankrotiavaldust, tuleb Teil kontrollida järgmiste oluliste asjaolude esinemist. Esiteks peaksite olema veendunud, et ettevõtte võlg Teie ees ületab pankrotiseaduses (PankrS § 15 lg 3 p3) nõutud summat, mis on aktsiaseltsi puhul 12500 eurot, OÜ,TÜ ja UÜ puhul 2500 eurot, teiste juriidiliste isikute puhul 1000 eurot. Teisisõnu peab Teil ettevõtte vastu olema nõue, mis on vähemalt eelmärgitud suuruses ning nõude tasumise tähtaeg on kätte jõudnud.

Teiseks peate põhistama so faktidega veenvalt põhjendama, et ettevõte ei suuda enda võlga tasuda ja see suutmatus ei ole ajutise iseloomuga. Selleks tuleb Teil kohtule vastav avaldus esitada ning selles avalduses välja tuua, et esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 

  1. ettevõte ei ole tasunud võlgnevust 30 päeva jooksul pärast võlgnevuse sissenõutavaks muutumist. Te olete teda kirjalikult hoiatanud kavatsusest esitada pankrotiavaldus (tuleb esitada ettevõttele pankrotihoiatus) ning ettevõte ei ole seejärel võlgnevust tasunud 10 päeva jooksul;
  2. ettevõtte suhtes käib täitemenetlus, kuid selle käigus ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu suudetud nõuet rahuldada või kui täitemenetluses ilmneb, et ettevõttel ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks;
  3. ettevõte hävitab, peidab või raiskab oma vara või ettevõtte juht teeb raskeid juhtimisvigu, mille tagajärjel ettevõte on muutunud maksejõuetuks;
  4. ettevõte teatab Teile, kohtule või avalikkusele, et ta ei suuda oma kohustusi täita;
  5. ettevõtte juht on lahkunud Eestist eesmärgiga hoiduda oma kohustuste täitmisest või varjab end samal eesmärgil.

Kui olete veendunud, et Teie puhul esineb üks eelmärgitud alustest kohtule pankrotiavalduse esitamiseks, tuleks koostada kohtule avaldus. Avalduses peate tooma välja ettevõtte poolt Teile võlgnetava summa suuruse, millest võlgnevus on tekkinud (võlgnevuse alus) ning märkima aja, milliseks tuli ettevõttel võlgnevus tasuda. Lisaks tuleb avalduses viidata vähemalt ühele pankrotiavalduse esitamise alusele (nt ettevõte teatas Teile, et ta ei suuda oma kohustusi täita). Kui Teil on olemas võlgnevuse kohta jõustunud kohtulahend või vahekohtu otsus, ei pea Te kohtule lisaks sellele muid võlgnevust tõendavaid dokumente esitama. Kui Teil ei ole jõustunud lahendit, peate võlgnevuse tõendamiseks esitama kohtule nt lepingu, võlakinnituse või müügiarved vms.

Image CAPTCHA