Mis on riigipoolne menetlusabi?

PrintPDF Jaga

Menetlusabi on riigipoolne abi menetluskulude kandmiseks tsiviil- ja halduskohtumenetluses.

Näiteks võib kohus menetlusabina isiku (menetlusabi saaja) taotlusel määrata, et menetlusabi saaja:

  1. vabastatakse täielikult või osaliselt riigilõivu või kautsjoni maksmisest või muude kohtukulude või menetlusdokumentide ja kohtulahendi tõlke kulude kandmisest;
  2. võib tasuda riigilõivu, kautsjoni või muud kohtukulud või menetlusdokumentide või kohtulahendi tõlke kulud osamaksetena kohtu määratud tähtaja jooksul;
  3. ei pea maksma tasu menetlusabi korras määratud advokaadi õigusabi eest või ei pea seda tegema kohe või täies ulatuses (vt lisaks riigi õigusabi seadus).

Vt täiendavalt tsiviilkohtumenetluse seadustik, alates § 180 tsiviilasjades ning halduskohtumenetluse seadustik, alates § 110 haldusasjades.

Image CAPTCHA