Kas kohalikul omavalitsusel on õigus/ kohustus kanda minu taotluse alusel juurdepääsutee valla teederegistrisse?

PrintPDF Jaga

Teed registreeritakse üldjuhul riiklikus teeregistris. Vastavalt Ehitusseadustiku §-le 103 registreeritakse teeregistris riigimaanteede nimekirjas olevad teed, kohalikud teed ja avalikuks kasutamiseks määratud erateed. Riikliku teeregistri vastutavaks töötlejaks on Maanteeamet. Riikliku teeregistri pidamise kord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 07.01.2016  määruses nr 1 “Teeregistri põhimäärus”. Vastavalt nimetatud põhimääruse § 7 lg 1 võib registrisse kanda ka metsatee,  avalikkusele ligipääsetava eratee ja eratee. Toimiva tervikliku teedevõrgu moodustamise eesmärgil kantakse tee teeregistrisse tervikteena. Määruse § 12 kohaselt on riigitee kohta registrisse andmete esitajaks Maanteeamet, kohaliku tee andmeandjaks on kohaliku omavalitsuse üksus. Metsatee,  avalikkusele ligipääsetava eratee ja eratee andmeandjaks on tee omanik. Tee omaniku nõusolekul võib andmeandjaks olla ka kohaliku omavalitsuse üksus.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 ja § 22 lg 1 p 37 kuuluvad volikogu ainupädevusse lisaks teistes punktides nimetatud küsimuste otsustamisele ka muud seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimused. Ehitusseadustiku § 92 lg 7 kohaselt on kohalik tee  tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee.

Kohaliku omavalitsuse poolt võib eelpool toodust tulenevalt kanda teeregistrisse ka erateid. Konkreetne eratee teederegistrisse kandmise kord (missugused andmed ja missuguses mahus tuleb esitada jne) sõltub kõnealuse kohaliku omavalitsuse kehtestatud asjakohasest määrusest. Eratee registrisse kandmiseks on vajalik tee omaniku (ei oma seejuures tähtsust, kas see on juriidiline või füüsiline isik) avaldus. Seega isik, kes ei ole tee omanik, ei saa sellist avaldust esitada. Oluline on siiski märkida, et riiklikku teeregistrisse kantud andmetel on tulenevalt eelpool nimetatud määruse §-st 4 kõigest informatiivne tähendus.

Image CAPTCHA