Notari tasust vabastamine

PrintPDF Jaga

Pärimismenetlusega seotud notari ametitoimingute puhul on võimalik taotleda notari tasust vabastamist. Notari tasust vabastatakse isik, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda tasuda notari ametitoimingute eest ettenähtud tasu või kelle majanduslik seisund ei võimalda peale notari tasu maksmist lihtsat toimetulekut. Notari tasu maksmisest vabastamiseks tuleb esitada taotlus koos lisadokumentidega 10 päeva jooksul pärast notarilt arve saamist. Notari tasu maksmisest vabastamise taotlus tuleb esitada enne notari tasu maksmist, juba tasutud notari tasusid hiljem ei kompenseerita. Kirjalik taotlus esitatakse elukohajärgsele maakohtule. Juhul kui taotlejal ei ole Eestis kindlat elukohta, võib taotluse esitada maakohtule, kelle tööpiirkonnas taotleja viibib. Kohus vaatab notari tasu maksmisest vabastamise taotluse läbi ja teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta hagita menetluse korras, kohaldades riigi õigusabi seaduses sätestatut. Täpsemat informatsiooni notari tasu maksmisest vabastamise kohta ning notari tasu maksmisest vabastamise taotluse ja majandusliku seisundi teatise vormi leiab Notarite Koja veebilehelt https://www.notar.ee/et/teabekeskus/notari-tasu-kalkuleerimine.

Image CAPTCHA