Mida kujutab endast pärandvara inventuur?

PrintPDF Jaga

Pärandvara ebapiisavuse korral peab pärija need kohustused täitma oma vara arvel, välja arvatud juhul, kui ta pärast inventuuri tegemist on täitnud kohustused seaduses sätestatud korras, kui on välja kuulutatud pärandvara pankrot või kui pankrotimenetlus on lõppenud pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu. Kui pärija nõuab pärandvara inventuuri, võib ta kuni inventuuri tegemiseni, ent mitte kauem kui inventuuri tähtaja lõppemiseni, keelduda pärandaja kohustuste täitmisest. Kui pärija nõuab pärandi inventuuri, ei või pärija võlausaldajad kuni inventuuri tegemiseni, ent mitte kauem kui inventuuri tähtaja lõppemiseni rahuldada oma pärija vastu suunatud sissenõuet pärandvara arvel. Inventuuri läbiviimisel ja pärandvara pankroti väljakuulutamise tulemusel vastutab pärija pärandaja kohustuste eest vaid pärandvara ulatuses. Inventuur ja pärandvara pankrot ei vabasta aga võlgade tasumisest, vaid üksnes piirab pärija vastutuse pärandvara väärtusega.

Inventuuri tegemiseks tuleb pärijal esitada notarile inventuuri nõue. Selleks peab pärija olema pärandi vastu võtnud. Inventuuri nõude võib esitada ka pärandi veel mitte vastu võtnud pärija, kuid siis määrab notar inventuuri tegija pärast seda, kui inventuuri nõude esitanud pärija on pärandi vastu võtnud. Pärija võib notariaalselt tõestatud inventuuri nõude notarile esitada ka kolme kuu jooksul pärast seda, kui ta sai teada või oleks pidanud teada saama asjaoludest, millest võib järeldada, et pärandvarast ei piisa pärandaja võlausaldajate nõuete rahuldamiseks. Pärandvara inventuuri viib läbi kohtutäitur, kellele tuleb tasuda inventuuri läbiviimise eest kohtutäituri tasu.