Rahvusvaheline lastekaitse

PrintPDF Jaga

Rahvusvaheline lastekaitse
 

Kui välisriigis elava Eesti kodanikust lapse kohta on kohalik lastekaitse- või sotsiaalasutus tundnud huvi ja vanematel on küsimusi toimuva kohta, tuleb esmajoones selgituste saamiseks pöörduda kohaliku lastekaitse- või sotsiaalasutuse poole. Riigiti võivad laste kohtlemise reeglid ning kultuurilised arusaamad vägagi erineda, mistõttu on oluline mõista, mis on lastekaitse- või sotsiaalametniku tähelepanu konkreetseks põhjuseks. Sellele järgnevalt on võimalik asuda otsima lahendusi. Tuleb arvestada, et kui laps või vanem(ad) on varasemalt elanud Eestis, on välisriigi asutusel õigus pöörduda pere kohta taustainfo saamiseks Eesti Sotsiaalkindlustusameti või pere endise elukohajärgse omavalitsuse poole Eestis. Sotsiaalkindlustusamet ja pere endine elukohajärgne omavalitsus Eestis teevad koostööd välisriiki info vahendamisel.
 

Juhul, kui laps eraldatakse perest (suunatakse ajutiselt turvakodusse või kasuperre), tuleb vanematel oma ja lapse õigustest ülevaate saamiseks pöörduda elukohariigi lastekaitse- või sotsiaalasutuse poole või sõltuvalt menetluse iseloomust, määratakse vanematele elukohariigis riigipoolne kaitsja. Väga paljudes riikides on olemas nõustamiskeskused või tasuta telefoniliinid, kust saab lähemat teavet selles välisriigis kehtivate seaduste ja rakendatava praktika kohta. Nõustamiskeskuste ja muude võimaluste kohta info saamiseks võib pöörduda ka välisriigis oleva Eesti saatkonna poole, vt kontaktid: https://reisitargalt.vm.ee/.  
 

Juhul, kui lapsel on mitmikkodakondsus, siis tuleb arvestada, et lapse elukohariik käsitleb last eelkõige oma kodanikuna kui lapse kodakondsusjärgne ja elukohariik langevad kokku (näit. Eesti-Rootsi kodakondsusega laps elab Rootsis, siis Rootsi jaoks on ennekõike tegemist Rootsi kodanikuga). Eesti saatkonnal välisriigis on sellisel juhul sekkumisvõimalused oluliselt piiratumad, kui seda olnuks ainult Eesti kodanikust lapse puhul. Lisaks tuleb arvestada, et välisriigis elav pere, sõltumata oma kodakondsusest, peab järgima asukohariigi seaduseid ning ei saa põhjendada reeglite rikkumist sellega, et ollakse teise riigi kodanikud (s.o kohalikud seadused neile ei kehti või nad neid ei tunne). Samuti pole võimalik seaduste eiramist põhjendada väitega, et Eesti arusaamised ja tavad lastekasvatamisest on teistsugused ning nende kohaselt rikkumisi pole toimunud.
 

Kasulikke viiteid:
Soome lastekaitsesüsteemi tutvustus, lastega peredele pakutavate teenuste kirjeldus ja muu oluline teave eesti keeles - https://www.lastensuojelu.info/et/
 

Rahvusvahelise juhtumi puhul on tegemist olukorraga, kus abivajav laps või üks lapsevanem on pärit, resideeris või elab endiselt välismaal.
 

Rahvusvahelist lastekaitsejuhtumit korraldab lapse hariliku viibimiskoha järgne kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja. Lapse tegelik elukoht ja lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei pruugi ühtida, mistõttu vajab piiriülese juhtumi puhul infot nii registrijärgne kui tegeliku elukoha järgne kohalik omavalitsus, sealhulgas ka välisriigis.
 

Sotsiaalkindlustusamet – keskne asutus rahvusvaheliste lastekaitse üksikjuhtumite vahendamisel (mh lapse õiguste kaitse ja heaoluga-, suhtluskorra toimimisega – ning laste ja vanemate vahelised muud perekonnaõigusega seonduvad küsimused) kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja nõustamine (Merli Laur tel: +372 5345 1792, e-post: merli.laur@sotsiaalkindlustusamet.ee või Birgit Naur tel +372 5138 850, e-post: birgit.naur@sotsiaalkindlustusamet.eevõi aadressil: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee.
 

Töövälisel ajal on võimalus helistada lastekaitse osakonna Lasteabitelefonile 116111. Infot leiab ka: https://www.lasteabi.ee/teemad/list/kkk/piiriulene-lastekaitsetoo.
 

Rahvusvahelise lapseröövi, piiriülese elatise ja hooldusõiguse kohtumenetlustega seonduvate ning kohtumääruste tunnustamisega seotud küsimustes on keskasutuseks Justiitsministeerium – keskasutus: central.authority@just.eekeskasutus@just.ee+372 6 208 183, +372 7153443.

Eestis perekonnaasjadega tegelevate esindajate kohta saab informatisooni siit.