Maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes

PrintPDF Jaga

Kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluses eraõigussuhtest tulenevaid kindla rahasumma maksmise nõudeid. Siin menetluses on poolteks võlgnik ja avaldaja.

 

Kui maksekäsu kiirmenetluse avaldus on seaduses toodud nõuetele vastav, siis kohus toimetab võlgnikule makseettepaneku ja vastuväite blanketi (vastuväite blankett koos juhistega on kättesaadav siin). Võlgnik võib nõude või selle osa vastu esitada makseettepaneku teinud kohtule vastuväite makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul. Vastuväite võib esitada makseettepanekule lisatud blanketil või muus vormis. Vastuväite põhjendamine ei ole vajalik. Tähtaja järgmine on äärmiselt oluline kohtulahendi tegemise mõttes (arvestada tuleks ka avalduse kohtusse jõudmise aega).

 

Kui võlgnik õigel ajal esitab makseettepanekule vastuväite, jätkab kohus asja menetlemist hagimenetluses (välja arvatud juhul, kui avaldaja on selgesõnaliselt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada – siis menetlus lõpetatakse).

Kui võlgnik makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud ei ole, teeb kohus määrusena maksekäsu summa sissenõudmise kohta. Maksekäsk on täitedokumendiks, mille alusel võib algatada täitemenetluse.

Kui olete saanud kohtust makseettepaneku ja olete selles toodud nõudega nõus, kuid soovite maksta võlgnevust osade kaupa, siis tuleb pöörduda avaldaja poole maksegraafiku kokkuleppimiseks. Kui olete omavahel maksegraafiku kokku leppinud, siis tuleb võlgnikul ja avaldajal esitada kohtule kirjalik avaldus võla tasumiseks osade kaupa. Seejärel võib kohus maksekäsu tegemisega koos kinnitada maksegraafiku võla tasumiseks.

Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule. See tähendab nõude tasumata jätmisel lisanduvaid kulusid täitemenetluses.

 

Maksekäsu peale võib võlgnik esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul(maksekäsu välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) alates maksekäsu kättetoimetamisest.

Võlgniku määruskaebus võib tugineda ühele järgmistest asjaoludest:

  1. makseettepanek toimetati võlgnikule kätte muul viisil kui isiklikult allkirja vastu üleandmisega ja võlgniku süüta ei toimetatud seda kätte õigel ajal ning seetõttu ei olnud võlgnikul võimalik esitada õigeks ajaks vastuväidet;
  2. võlgnik ei saanud vastuväidet makseettepanekule esitada temast sõltumatu mõjuva põhjuse tõttu;
  3. maksekäsu kiirmenetluse eeldused ei olnud täidetud või rikuti muul olulisel viisil maksekäsu kiirmenetluse tingimusi või nõue, mille sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetlus läbi viidi, on selgelt põhjendamatu.

Maksekäsu kiirmenetlus lapse elatise nõudes on eeltoodust mõneti erinev. Täpsem info siin.

Image CAPTCHA