Võlgniku põhilised kohustused täitemenetluses

PrintPDF Jaga
  •  Täitekutse saamisel on võlgnik kohustatud viivitamata esitama kohtutäiturile andmed oma vara ja ülalpeetavake kohta koos vastavate dokumentaalsete tõenditega ning avalduse elatusmiinimumi jätmiseks võlgniku poolt eelistatud pangas.
  • Võlgniku poolt oma vara kohta antud teave peab olema õige, kohtutäituri nõudmisel peab võlgnik esitama vara nimekirja või andma vande esitatud informatsiooni õigsuse kohta. 
  • Võlgnik peab maksma lisaks võlale ka kohtutäituri tasu ja muud täitekulud. 
  • Täitetoimikuga tutvumisel dokumentidest koopiate saamise soovi korral peab võlgnik tasuma kohtutäiturile A4 formaadis lehekülje eest 0,31 eurot ja A3 formaadis lehekülje eest 0,44 eurot.