Täitemenetluse aluseks olevate nõuete aegumine

PrintPDF Jaga

Otsuse täitmise aegumist väärteo ja kriminaalasjades reguleerib karistusseadustiku (KarS) § 82. KarS § 82 lõike 1 kohaselt otsust ei asuta täitma, kui otsuse jõustumisest on möödunud:

  1. viis aastat esimese astme kuriteo asjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest;
  2. kolm aastat teise astme kuriteo asjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest;
  3. üks aasta väärteo kohta tehtud otsuse jõustumisest.

Täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise või aresti kandmise ajaks.

Täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks.

Kui täitmise aegumine on vahepeal peatunud, pikeneb täitmine selle aja võrra.

Põhinõude aegumine ei too automaatselt kaasa täitemenetluse lõpetamist. Kui täitemenetluses on tekkinud täitekulud, siis nõude aegumine täitekulusid ei kustuta, need tuleb võlgnikul tasuda täies ulatuses.

Täitekulud on sätestatud täitemenetluse seadustiku §-s 37.