Olen saanud täitmisteate. Mida teha?

PrintPDF Jaga

Mida kiiremini võlgnik pärast täitmisteate saamist võla täidab, seda väiksemad kulutused talle seoses täitemenetlusega tekivad. Täitmisteates on märgitud täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaeg.

 

Kui võlgnevus tasutakse  enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, siis peab võlgnik maksma üksnes täitemenetluse alustamise tasu.

 

Juhul, kui võlgnikul ei ole võimalik võlga täitmisteates märgitud tähtaja jooksul täita, tuleb võlgnikul viivitamatult pöörduda kohtutäituri poole ja teavitada teda oma varadest ning ülalpeetavatest, lisades oma väiteid tõendavad dokumendid (näiteks lapse sünnitunnistusest koopia).

 

Elatusmiinimumi säilitamiseks peab võlgnik kohtutäiturile esitama ka avalduse elatusmiinimumi säilitamiseks võlgniku poolt nimetatud pangas.

 

Kohtutäiturite kontaktandmed on kättesaadavad siit.