Mis on vabatahtliku täitmise tähtaeg?

PrintPDF Jaga

Vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul annab kohtutäitur teile veel kord võimaluse nõuet vabatahtlikult täita. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on oluline, kuna täitedokumendi täitmise puhul enne täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist peab võlgnik maksma kohtutäituri tasu üksnes poole ulatuses seaduses ettenähtust. Vabatahtliku täitmise perioodil ei arestita võlgniku kontosid ega muud vara. Kui täitmisteate kättetoimetamisest tulenev viivitus võib oluliselt ohustada sundtäitmise eesmärgi saavutamist, võib kohtutäitur võlgniku vara siiski arestida või lasta registrisse kanda keelumärke ka enne täitmisteate saatmist. Juhul kui te vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul võlgnevust ei tasu, on kohtutäituril õigus arestida teie kontod ja muu vara. Samuti olete kohustatud tasuma kohtutäituritasu täies ulatuses. Võlgnevuse vabatahtliku täitmise tähtaeg hakkab kulgema täitmisteate kättesaamisest, mitte täitmisteatele märgitud kuupäevast.

Kui seaduses ega kohtulahendis ei ole täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaega määratud, määrab selle kohtutäitur. Reeglina ei või tähtaeg olla lühem kui 10 päeva ega pikem kui 30 päeva. Sissenõudja nõusolekul võib kohtutäitur määrata täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaja pikema kui 30 päeva. Eeltoodud reeglist on täitemenetluse seadustikus ette nähtud ka mõningad erandid. Näiteks on vabatahtliku täitmise tähtaeg pikem rahalise karistuse ja varalise karistuse tasumisel. Kohtutäitur annab võlgnikule sellistes asjades tasumiseks tähtaja, mis ei ole lühem kui 60 päeva ega pikem kui 90 päeva.