Millises ulatuses sissetulekut ei arestita?

PrintPDF Jaga

Arestimisele ei kuulu üldjuhul alampalk + 1/3 alampalgast ülalpeetava kohta. Juhul, kui tegemist on elatise nõudega, on kohtutäituril õigus tulenevalt Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 11 täiendavalt kinni pidada pool võlgniku elatusmiinimumist kuni elatise nõude täitmiseni. TMS § 132 lg 12 "Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulek, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi. Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata lapse elatisnõude täitmisele"

Juhul, kui kohtutäitur on võlgniku arvelt maha võetud raha juba sissenõudjale üle kandnud, ei ole kohtutäituril võimalik nimetatud raha võlgnikule enam tagastada. Seda isegi juhul, kui tegemist oli võlgniku elatusmiinimumiga. Seetõttu ongi äärmiselt oluline, et võlgnik informeeriks kohtutäiturit aegsasti oma sissetulekutest ning teeks koheselt täitemenetluse algatamisest teadasaamisel avalduse elatusmiinimumi säilitamiseks tema arvelduskontole.