Mida teha, kui esitatakse nõue kaasomaniku vara vastu?

PrintPDF Jaga

Õiguslikult on võimalik pöörata sissenõuet ka võlgnikule kuuluvale kaasomandiosale. Kohtutäitur müüb võlgniku vara avalikul enampakkumisel.

Sissenõude pööramisel võlgnikule kuuluvale kaasomandiosale võlgnikuks mitteolev kaasomanik on isikuks kelle õigusi täitemenetlus puudutab ehk menetlusosaliseks.

Kohtutäitur peab teavitama mittevõlgnikkust kaasomanikku võlgniku kaasomandiosa suhtes ettevõetavatest täitetoimingutest, eelkõige võlgniku kaasomandi osa arestimisest, toimetades talle kätte arestimisakti ja sundenampakkumisest.

Tuleb arvestada, et kaasomandi osa enampakkumisel võõrandamise korral ei saa kasutada ostueesõigust.

Võlgnikul on võimalik taotleda kohtutäiturilt ja sissenõudjalt vara müümist kohtutäituri kontrolli all ehk leida asjale ostja iseseisvalt ja reeglina ka parema hinnaga.