Kuidas ja kuhu ma saan esitada kaebuse kohtutäituri tegevusele?

PrintPDF Jaga

Kui te ei ole rahul kohtutäituri tegevusega, teil on õigus esitada kaebus kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel. Kaebus kohtutäituri tegevusele esitatakse esmalt kohtutäiturile endale. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa. Kaebus esitatakse kirjalikult ja vabas vormis, kuid sellest peab nähtuma, a) kes kaebuse esitab, b) millises täiteasjas (menetluse number, võlgniku või sissenõudja andmed), c) millise toimingu peale kaebus esitatakse, d) mida kohtutäiturile seoses täitetoimingu läbiviimisega (või sellest keeldumisega) ette heidetakse ning e) mida kaebusega taotletakse. Kaebus tuleb esitada kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohtutäitur vaatab kaebuse läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul, teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul motiveeritud otsuse ja toimetab selle menetlusosalistele kätte. Juhul, kui menetlusosaline ei ole rahul kaebuse osas kohtutäituri poolt tehtud otsusega, on tal õigus esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebus maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Näiteks soovite esitada kaebust Rakvere kohtutäituri tegevuse peale. Sellisel juhul tuleb teil esitada avaldus Viru Maakohtu Rakvere kohtumajale. Kõik kohtute kontaktandmed on kättesaadavad siit. Kohtusse kaebuse esitamisel peate tasuma riigilõivu 15 eurot. Kohtute kontod ja viitenumbrid on kättesaadavad siit.