Kes peab maksma kohtutäituri tasu ja muud kulud?

PrintPDF Jaga

Täitemenetluse kuludeks on kohtutäituri tasu ning kohtutäituri ja sissenõudja või kolmanda isiku poolt pärast täitemenetluse alustamist täitemenetluseks tehtud vajalikud kulutused.

Kohtutäituri tasu võib koosneda menetluse alustamise tasust, menetluse põhitasust ja täitetoimingu lisatasust. Täitemenetluses peab kohtutäituri tasu üldjuhul maksma võlgnik.

Siiski näeb seadus ette mitmeid võimalusi, mil kohtutäituri tasu jääb sissenõudja kanda. Neist olulisemad on võlgniku poolt nõude nõuetekohane täitmine veel enne sissenõudja poolt avalduse esitamist kohtutäiturile ja kohtu poolt sundtäitmise lubamatuks tunnistamine. Juhul, kui võlgnik on nõude sissenõudja ees nõuetekohaselt tasunud, peab menetluse alustamise tasu ja pool kohtutäituri põhitasust maksma sissenõudja. Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi rahuldamise korral jäävad täitemenetluse kulud sissenõudja kanda.

Lisaks kehtib kohtutäituri tasu osas eriregulatsioon hagi tagamise määruse täitmise puhul. Hagi tagamise määruse täitmise eest, samuti hagi tagamise tühistamise korral maksab kohtutäituri tasu isik, kes taotles hagi tagamise abinõu rakendamist.

Täitekulud (ehk kohtutäituri ja sissenõudja või kolmanda isiku poolt pärast täitemenetluse alustamist täitemenetluseks tehtud vajalikud kulutused) kannab võlgnik. Võlgnikul on õigus sissenõudjalt tasutud täitekulud tagasi nõuda juhul, kui täitedokument on kohtu või kohtuvälise menetleja otsuse alusel tühistatud. Täitekulud, mis võlgnikule seoses täitemenetlusega võivad tekkida on näiteks vara kindlakstegemise või arestimisega seotud kulud, kohtutäituri sõidu või majutuskulud, kui kohtutäitur on täitetoiminguid teinud väljaspool büroo asukohta, kuulutuste avaldamiste ja dokumentide edastamisega seotud kulud jne.

Kohtutäitur võib nõuda täitekulude ettemaksu sissenõudjalt. Kui menetluse algatamisel on teada, et täiteasjas tuleb kanda suuremahulisi täitekulusid (veo-, ladustamis-, transpordikulud jms), võib kohtutäitur nõuda ka sissenõudjalt täitekulu ettemaksu tasumist. Pärast nõude rahuldamist võlgniku poolt tagastab kohtutäitur sissenõudjale täitekulu ettemaksu sarnaselt kohtutäituri tasu ettemaksuga.

Täitekulude ettemaksu tasumisest on vabastatud:

  • füüsiline isik, kes esitab täitmiseks täitedokumendi, mis tehti kohtumenetluses, milles ta täielikult või osaliselt vabastati õigusabi või riigilõivu tasumisest maksejõuetuse tõttu;
  • füüsiline isik, kes esitab täitmiseks kriminaalkohtumenetluses tehtud täitedokumendi, millega on rahuldatud talle kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise nõue;
  • Füüsiline isik, kes esitab täitedokumendi elatisraha sissenõudmiseks

Kohtutäituri tasustamist reguleerivad kohtutäituri seaduse 5. Jao §-d 28-53.