Õigusabi vähekindlustatud isikutele

PrintPDF Jaga
  •  Riigi õigusabi

Selleks, et inimese õigused ei jääks majanduslike piirangute tõttu kaitseta, on seadusega kehtestatud võimalus saada õigusabi riigi kulul. Vähekindlustatud isikutele õigusabi tagamist korraldab Eesti Vabariik riigi õigusabi seadusega sätestatud korras /vt. www.riigiteataja.ee/akt/128122011016?leiaKehtiv/. Nimetatud seadus sätestab isikute ringi, keda riik õigusabi vajaduse hetkel õigusabi andmisega abistab (see ei tähenda alati ja 100% tasuta õigusabi) ning valdkonnad, millistes eelnimetatud õigusabi antakse. Riigi poolt tagatava õigusabi osutajaks on advokaadid.

Kuidas jõuda advokaadini?

Üldjuhul tuleb riigi õigusabi saamiseks esitada taotlus (lühendina: RÕT) kohtule. Taotleja lisab RÕT-ile teatise oma majandusliku seisundi kohta. Riigi õigusabi taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad Justiitsministeeriumi veebilehel www.just.ee/oigusabi/ ning igas kohtus ja advokaadibüroos. Konkreetse advokaadi määrab kohtu taotlusel Eesti Advokatuur.

  • Esmane õigusabi erinevatelt vabaühendustelt

Esmast õigusabi osutavad vähekindlustatud abivajajaile mitmed vabaühendused. Vabaühenduste poolt pakutav õigusabi on enamasti abivajajale tasuta. Abi saajate sihtgrupi ja õigusvaldkonnad otsustavad vabaühendused (nt lapsed, patsiendid, vähekindlustatud isikud, keskkonnakaitse küsimused vms).

HUGO.legal õigusabiplatvorm (endine Eesti Õigusbüroo) koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta ja soodustingimustel õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla 1200 euro (lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades alla 1700 euro).

Õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti ja telefoni teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus, samuti aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.

HUGO.legal annab õigusabi Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus. Täpsemat infot leiab veebilehelt https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/

Eesti Puuetega Inimeste Koda annab õigusabi erivajadustega inimestele üle Eesti. Lisainfot leiab veebilehelt https://epikoda.ee/oigusabi

  • Muud õigusinfo saamise võimalused

Lisaks on väga palju asjakohast (tegevusvaldkonnast lähtuvat) informatsiooni Eestiametkondade, kutseorganisatsioonide jm veebilehtedel (mõned näited: Juristaitab rubriigist KKK; Eesti Advokatuur www.advokatuur.ee/, Notarite Koja teabekeskus www.notar.ee/, Töötukassa www.tootukassa.ee/, Sotsiaalkindlustusamet , Eesti Haigekassa www.haigekassa.ee jne).

  • Lisaks harjutavad õigusnõustamist ka üliõpilased:

Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroos annavad tasuta õigusabi Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade II ja III kursuse tudengid (vt ).

 

Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo

asub Tartus, Näituse tn 20. Õigusnõu annavad TÜ õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased ja magistrandid (vt www.oi.ut.ee/et/oppimine/uliopilaste-oigusburoo).

 

Ja lõpetuseks - väga oluline on probleemi lahendava informatsiooni otsimist alustada elektroonilisest Riigi Teatajast õigusaktiga tutvumisest (www.riigiteataja.ee).