Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus

PrintPDF Jaga

Võlgade ümberkujundamise menetlust saab kasutada makseraskustes inimene (ka FIE), kes püüab aktiivselt leida võimalusi, kuidas makseraskustest välja tulla ja vältida pankrotimenetlust. Abikaasad võivad esitada võlgade ümberkujundamiseks ühise pankrotiavalduse.

 

Võlgade ümberkujundamise menetluses saab võlgniku isiklikke võlgu ümber kujundada järgmistel viisidel:

 1. kohustuse täitmise tähtaja pikendamine;
 2. osadena täitmine;
 3. kohustuse vähendamine.

Täitmise tähtaega saab pikendada või osadena täita, kui tegu on:

 1. elatisnõudega;
 2. tahtliku õigusvastase teoga tekitatud kahju hüvitamise nõudega.

Ümber saab kujundada:

 1. neid võlgniku kohustusi, mis on avalduse esitamise ajaks sissenõutavaks muutunud;
 2. kestvuslepingutest (krediidi- ja liisingulepingud) tulenevaid kohustusi seaduse paragrahvi 3 alusel.

AVALDUS

 

Enne kui kohtule avaldus esitada, peab võlgnik ise olema astunud samme, et võlgadest vabaneda või need ümber kujundada. Kui neist sammudest pole piisanud, saab võlgnik esitada menetluse algatamiseks kohtule vormikohase avalduse.

Avaldusele tuleb lisada varanimekiri, võlanimekiri ja ümberkujundamiskava. Ümberkujundamiskava vormi ei pea kasutama FIE, kes soovib ettevõtte saneerimist. Ümberkujundamiskava ei pea lisama juhul, kui see kava tahetakse koostada nõustaja abil.
 

Avalduse ja teised dokumendivormid leiate siit ja dokumentide täitmise juhised siit.
 

Kohus ei võta võlgade ümberkujundamise avaldust menetlusse, kui:

 1. välja on kuulutatud võlgniku pankrot;
 2. kohus on viimase kümne aasta jooksul enne avalduse esitamist rahuldanud võlgniku võlgade ümberkujundamise või pankrotimenetluses võlgadest vabastamise avalduse;
 3. võlgnik ei ole makseraskustes või need on ilmselgelt ületatavad muul moel, näiteks võlgniku vara realiseerimisega võlgade katteks mõistlikus ulatuses;
 4. avaldus ja selle lisad ei vasta seaduse nõuetele (nt on tasumata riigilõiv).

Samuti võib kohus jätta võlgade ümberkujundamise avalduse menetlusse võtmata näiteks kui:

 1. võlgniku pakutud võlgade ümberkujundamiskava kinnitamine või täitmine on ebatõenäoline, arvestades muu hulgas võlgniku maksevõimelisust kolme aasta vältel enne võlgade ümberkujundamise avalduse esitamist ja võlgniku võimekust tegeleda mõistlikult tulutoova tegevusega võlgade ümberkujundamiskava kehtivuse ajal, lähtudes tema vanusest, elukutsest ja haridusest;
 2. võlgnik ei ole täitnud Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse § 10 lõikes 1 sätestatud kohustust. § 10 lõikest 1 tuleneb võlgniku kohustus enne võlgade ümberkujundamise avalduse kohtusse esitamist astuda vajalikke samme, et saavutada võla ümberkujundamine kohtuväliselt;
 3. võlgnik on tahtlikult või raske hooletusega esitanud oluliselt ebaõigeid või ebatäielikke andmeid oma vara ja sissetulekute, võlausaldajate või oma kohustuste kohta
 4. võlgnik on ilmselt tahtlikult teinud võlausaldajaid kahjustavaid tehinguid.

Täielik loetelu toodud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse § 17 lõikes 2.
 

Riigilõiv võlgade ümberkujundamise avalduse esitamise eest on 10 eurot. Riigilõivu tasumiseks ei anta võlgnikule riigi menetlusabi /võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse § 8 lg 3/.
 

Avalduse saab esitada E-toimiku kaudu, aga ka saata kohtu menetlusposti aadressile digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga või paberil allkirjastatuna.

Menetlusposti aadressid ja kohtute kontaktandmed leiate siit.