Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine ja elatisabi taotlemine Nõukogu määruse nr 4/2009

PrintPDF Jaga

kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes,

 nn. Ülalpidamiskohustuste määruse alusel

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada taotlus Justiitsministeeriumile, kuid laps elab Eestis, siis elatisabi saamiseks peab ka välisriigist laekuvaid laekuvaid summasid vahendama Eesti kohtutäitur.

Taotlemine

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), peaksite pöörduma asjakohase taotlusega Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talituse poole.

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamiseks saatke Justiitsministeeriumile järgnevad dokumendid:

 • tunnistus (sertifikaat) määruse nr 4/2009 lisa I (Eesti kohtu menetlus algatatud alates 18.06.2011 v.a. UK ja Taani) või lisa II (Eesti kohtu menetlus algatatud 01.05.2004-18.06.2011 ning UK ja Taani alates 01.05.2004) alusel – selle väljastab Teile vastava riigi keeles I astme otsuse teinud Eesti kohus;
 • Eesti kohtu otsuse kinnitatud koopia originaaltemplitega – 2s eksemplaris, taotlege koos eelmainitud tunnistusega;
 • taotlus Justiitsministeeriumile kohtuotsuse tunnustamiseks välisriigis – vabas vormis (võib kasutada ka eestikeelset taotluse näidist, mis on alljärgnevalt leitav);
 • taotlus välisriigi kohtule tõlgituna vastava välisriigi ametlikku keelde – täpsem info alljärgnevalt;
 • elatisabi taotlus – võimalusel 2 eksemplaris, kättesaadav siit;
 • volikiri vastava välisriigi ametlikus keeles, millega volitate Eesti kohtutäiturit välisriigist laekuvaid makseid vahendama – 2 eksemplaris, täpsem info alljärgnevalt
 • tõlgitud võlgnevuse kalkulatsioon – võimalusel 2 eksemplaris, täpsem info alljärgnevalt.

 

Taotluses välisriigi kohtule tuleb näidata taotleja ja võlgniku isikuandmed ja aadress. Taotluse näidised on kättesaadavad:

Materjalidele peab lisama ka võlgnevuse kalkulatsiooni. Kui asi on Eestis kohtutäituri juures täitmisel, peaksite täiturilt paluma lisaks õiendit kehtiva elatise võla suuruse kohta (paberkandjal ja originaalallkirjaga). Muudel juhtudel koostage ise ka võlgnevuse kalkulatsioon. Näidised on kättesaadavad:

 

Kui Teie elatislahendi resolutsioonis on kohus märkinud, et elatis ei tohi jääda alla poole (vanemate lahendite puhul alla veerandi) miinimumpalgast, palume kalkulatsiooni koostamisel arvestada ka miinimumpalga suurust. Infot miinimumpalga suuruse kohta leiate siit.

Täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks peavad kõik maksed liikuma Eesti kohtutäituri vahendusel. Kui Teil on juba Eestis pooleli täitemenetlus, peate volitama seda sama täiturit. Kui Eestis täitemenetlust pooleli pole, siis peaksite valima vabalt mõne kohtutäituri laekumisi ja elatisabi vahendama (kontaktandmed ja pangakonto andmed leitavad siit). Volikirjas peavad olema välja toodud volitatud kohtutäituri pangakonto andmed. Volikirja peab esitama 2s eksemplaris – üks välisriigile ning üks läheb valitud kohtutäiturile. Volikirja näidised on kättesaadavad:

 • eesti ja inglise keeles siit,
 • eesti ja soome keeles siit,
 • eesti ja saksa keeles siit,
 • eesti ja prantsuse keeles siit

Materjalid saatke paberkandjal ja originaalallkirjadega Justiitsministeeriumile (aadress Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn). Soovitame endale jätta kõigist eelnimetatud dokumentidest koopiad.

Kui välisriigi kohus peaks lisaks vajama täiendavaid dokumente, siis ta määrab tähtaja nende esitamiseks ning teavitab Teid sellest Justiitsministeeriumi vahendusel.

Elatisabi

Selleks, et Eesti riik maksaks Teile täitemenetlusaegset elatisabi, peab olema pooleli kas:

 • Eestis täitemenetlus (algatamisest möödunud 4 kuud);
 • Eestis täitemenetlus ja välisriigis täidetavaks tunnistamise või täitemenetlus. Vähemalt ühe suhtes peab olema täitemenetluse algatamisest möödunud 4 kuud; või
 • välisriigis täitemenetlus ning Eesti kohtutäitur peab laekumisi vahendama. Täitemenetluse algatamiseks peab olema möödunud 4 kuud. Peab arvestama, et täidetavaks tunnistamise menetluse läbimine võib võtta keskmiselt 1.a, misjärel on alles võimalik saavutada täitemenetluse algatamine välisriigis.

Täpsem info leitav siit.

Õigusloome

Euroopa Nõukogu määruse nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes, sõlmitud Brüsselis 18.12.2008, leiate siit. Määrus jõustus 18.06.2011. Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes.

Kohtuotsust ei tunnustata, kui:

 • tunnustamine on ilmses vastuolus selle liikmesriigi avaliku korraga, kus tunnustamist taotletakse; avaliku korra kriteeriumi ei kohaldata kohtualluvuse eeskirjade suhtes;
 • otsus on tehtud tagaselja ning kostjale ei olnud menetluse algatamist käsitlevat dokumenti või võrdväärset dokumenti kätte toimetatud piisavalt aegsasti ja sellisel viisil, et ta oleks saanud korraldada enda kaitset, välja arvatud juhul, kui kostja ei kaevanud otsust edasi siis, kui tal oli selleks võimalus;
 • tunnustamine on vastuolus kohtuotsusega, mis on tehtud samade poolte vahelises asjas liikmesriigis, kus tunnustamist taotletakse;
 • tunnustamine on vastuolus kohtuotsusega, mis on varem tehtud samade poolte vahelises, sama eseme ja sama alusega vaidluses teises liikmesriigis või kolmandas riigis, kui varasem otsus vastab tunnustamise tingimustele liikmesriigis, kus tunnustamist taotletakse.

Kohtuotsust, millel on ülalpidamiskohustuse küsimuses tehtud varasemale kohtuotsusele muutunud asjaolude tõttu muutev mõju, ei käsitata 3. ja 4. alapunkti tähenduses vastuolus oleva otsusena.

Täidetavaks tunnistamise menetluse puhul ei nõuta täitmise liikmesriigis ühtegi hagi väärtuse alusel arvutatavat maksu, tasu ega lõivu.

Taotluse saanud liikmesriik annab tasuta e. automaatset õigusabi seoses kõigitunnustamiste  taotlustega, mis käsitlevad vanema ja lapse suhtest tulenevaid ülalpidamiskohustusi alla 21aastase isiku suhtes.

Millistele kohtuotsustele laieneb?

Määrust kohaldatakse alates 01.05.2004 tehtud elatisotsuste suhtes, mida on vaja täita Euroopa Liidu liikmesriigis.

Käesolevat määrust kohaldatakse pere-, sugulus-, abielu- või hõimlussuhetest tulenevate ülalpidamiskohustuste suhtes.

Kui Teil on enne 01.05.2004 tehtud lahend, mida on vaja täita Euroopa Liidu liikmesriigis, peaksite tutvuma Haagi 2007.a konventsiooniga, mille kohta saate lugeda siit

Mis edasi saab?

Juhime Teie tähelepanu ka asjaolule, et kohtuotsuse täitmine antud määruse alusel on aeganõudev protsess. Kui Teil tekib pärast taotluse esitamist küsimusi või probleeme, võite alati esitada Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talitusele järelepärimise, et teada saada kaugel asjaga ollakse.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186 ning 6 208 190, e-posti teelcentral.authority[A]just.ee.