Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal (mh elatis)

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium

Kui Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis peate esitama kohtulahendite puhul, mis on tehtud enne 10. jaanuari 2015.a  Eesti kohtuotsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema asukohas.

Alates 10. jaanuarist 2015 saab kohtulahendiga minna aga koheselt iga liikmesriigi kohtutäituri juurde, kus võlgnikul on varasid. Uus kord kehtib alates viidatud kuupäevast tehtud lahenditele.

Üldjuhul selleks, et ühe riigi kohtuotsust oleks võimalik teises riigis täita, peab olema nende riikide vahel sõlmitud rahvusvaheline leping (nt õigusabileping, mõlemad riigid on ühinenud vastava konventsiooniga vms). Niisuguse lepinguga määratakse kindlaks nõuded, millele otsus peab vastama, et teisel riigil oleks seda võimalik tunnustada. Täitmise eelduseks on otsuse tunnustamine ja täidetavaks tunnistamine. Rahvusvahelise lepinguga sätestatakse ka asutused, mille kaudu dokumendid peavad liikuma. Eestis on keskasutuseks Justiitsministeerium. Dokumentide esitamise protseduur erineb sõltuvalt sellest, millal on Eestis kohtuotsus tehtud ning millisesse riiki täitmiseks soovitakse kohtuotsust saata.

Selleks, et teada saada, kuidas peaksite toimima, valige esmalt Teile sobiv valik:

Täiendavad teemad:

Kui Eesti kohus ei ole veel teinud antud asjas kohtuotsust, soovitame Teil uurida teemasid Kuidas taotleda elatist teises Euroopa Liidu liikmesriigis ja Euroopa maksekäsk. Kui Teil on Eestis tehtud vahekohtuotsus, soovitame Teil uurida teematVahekohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal. Kui Teil on sõlmitud notariaalne kokkulepe, olemas võlga kehtestav käskkiri vms ametlik juriidiline dokument, soovitame Teil uurida teemat Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine välismaal.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186, 6 208 190 ning 7153443 , e-posti teel central.authority[A]just.ee.