Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine välismaal

PrintPDF Jaga

Ametlik juriidiline dokument on dokument:

  • mis on koostatud või registreeritud ametliku juriidilise dokumendina, mille õigsus lähtub dokumendi allkirjast ja sisust ja mis on kehtestatud päritoluriigi avaliku võimu kandja või muu vastava võimu poolt või
  • haldusasutuse määratud või tema poolt kinnitatud kohustuste jätkumisega seotud kokkulepe.

Ametlik juriidiline dokument on näiteks notariaalse kinnitusega kokkulepe, haldusasutuse käskkiri võla kehtestamisest vms.

Kui Teil on Eestis kehtiv ametlik juriidiline dokument, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning dokumenti ei saa Eestis täita, siis peate esitama ametliku juriidilise dokumendi tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et seda saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas.

Üldjuhul selleks, et ühe riigi dokumenti oleks võimalik teises riigis täita, peab olema nende riikide vahel sõlmitud rahvusvaheline leping (nt õigusabileping, mõlemad riigid on ühinenud vastava konventsiooniga vms). Niisuguse lepinguga määratakse kindlaks nõuded, millele dokument peab vastama, et teisel riigil oleks seda võimalik tunnustada. Täitmise eelduseks on otsuse tunnustamine ja täidetavaks tunnistamine. Rahvusvahelise lepinguga sätestatakse ka asutused, mille kaudu dokumendid peavad liikuma. Eestis on keskasutuseks Justiitsministeerium.

Dokumentide esitamise protseduur erineb sõltuvalt sellest, millal on Eestis dokument koostatud ning millisesse riiki seda täitmiseks soovitakse saata.

Selleks, et teada saada kuidas peaksite toimetama, palun lugege järgnevat nimekirja ning valige Teile sobivaim variant. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui Teie ametlik juriidiline dokument vastab mitmele punktile lähtuge eespool asuvast sobivast punktist.

  1. Elatiskokkulepet on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, kokkulepe on koostatud alates 01.04.2005 - vajutage siia;
  2. Dokumenti on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, dokument on koostatud alates 10.01.2015 - vajutage siia;
  3. Dokumenti on vaja täita Islandil, Norras või Šveitsis, dokument on koostatud alates 01.01.2010 – vajutage siia;
  4. Dokumenti on vaja täita Taanis, otsus on tehtud alates 01.07.2007 – vajutage siia;
  5. Dokumenti on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Taani), dokument on koostatud alates 21.10.2005 – vajutage siia;
  6. Dokumenti on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Taani), dokument on koostatud vahemikus 01.05.2004-21.10.2005 – vajutage siia.

Kui rahvusvaheline leping Eesti ning vastava riigi vahel puudub, peaksite omal algatusel uurima vastava riigi kohtust, kas Eesti kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine on üldse võimalik. Kui on, siis mis dokumente mis keeles ja kuhu selleks esitama peab ning kui suur on kohtulõiv.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186 ning 6 208 190, e-posti teelcentral.authority[A]just.ee.