Kohtuotsuse tunnustamine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 805/2004

PrintPDF Jaga

millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, nn. Euroopa täitekorralduse määruse alusel

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse täitmiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale täitevasutusele vastavalt võlgniku elukohale.

Õigusloome

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, sõlmitud Strasbourgis 21.04.2004, leiatesiit. Määrus hakkas kehtima 21.10.2005. Määrusel ei ole tagasiulatuvat jõudu e. seda saab rakendada kohtuotsustele, mis on tehtud alates 21.10.2005. Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, välja arvatud Taani.

Määrus kaotab aeganõudva otsuse täidetavaks tunnistamise menetluse võimaldab pöörduda otsuse täitmiseks otse teise riigi täitevasutuse poole.

Antud määruse kohta avaldatud praktilise juhendi leiate siit.

Vastavalt võlgniku avaldusele keeldub välisriigi pädev kohtuasutus otsust täitmisele pööramast, kui Euroopa täitekorraldusena kinnitatud kohtuotsus on vastuolus liikmesriigis või kolmandas riigis vastu võetud varasema otsusega, võttes arvesse, et:

 • varasem kohtuotsus oli seotud sama hagi alusega ning leidis aset samade osapoolte vahel,
 • varasem kohtuotsus langetati liikmesriigis, kus otsus täitmisele pöörati, või täidab tunnustamiseks vajalikke tingimusi liikmesriigis, kus otsus täitmisele pöörati,
 • vastuolu ei esitatud ega olnud võimalik esitada vastuväitena päritoluliikmesriigi kohtumenetluse käigus.

Millistele kohtuotsustele laieneb?

Määrus hakkas kehtima 21.10.2005. Määrusel ei ole tagasiulatuvat jõudu e. seda saab rakendada kohtuotsustele, mis on tehtud alates 21.10.2005.

Määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjade suhtes igat liiki kohtutes või erikohtutes. Käesolev määrus ei laiene:

 • tulude, tolli ega haldusasjadele ning riigi vastutusele riigiasutuse seaduste ja puuduste täitmise suhtes,
 • füüsiliste isikute õigus- ja teovõime, abielusuhtest tulenevate varaliste õiguste, testamentide ja pärimise suhtes,
 • pankrotimenetluste, maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetluste, kohtumenetluse, kompromissi tegemise ja muude selliste menetluste suhtes,
 • sotsiaalkindlustuse suhtes,
 • elatisasjade suhtes,
 • vahekohtute suhtes.

Määrust kohaldatakse vaidlustamata nõudeid käsitlevate kohtuotsuste ning ametlike juriidiliste dokumentide suhtes. Nõue on vaidlustamata kui:

 • võlgnik on selgesõnaliselt väljendanud oma nõusolekut omaksvõtuga või otsusega, mis on kohtu poolt heaks kiidetud või koostatud kohtumenetluste käigus,
 • võlgnik ei ole kunagi Eesti seaduse oluliste menetlustingimustega kooskõlas olevat vastuväidet esitanud,
 • võlgnik ei ole ilmunud või esindatud vastavat nõuet puudutaval kohtumenetlusel pärast esialgse vastuväite esitamist kohtumenetluse käigus, eeldusel, et nimetatud käitumine võrdub nõude või võlgniku esitatud väidetavate faktide möönmisega vastavalt päritoluriigi seadustele,
 • võlgnik on oma nõusolekut selgesõnaliselt ametlikus juriidilises dokumendis väljendanud.

Kohtuotsus, kohtukokkulepe või ametlik juriidiline dokument kinnitatakse Euroopa täitekorraldusena vastava avalduse põhjal kui:

 • otsus on päritoluriigis täitmisele pööratav,
 • otsus ei ole vastuolus määruse (EÜ) nr 44/2001 teise peatüki 3. ja 6. jaos sätestatud kohtualluvuse reeglitega,
 • päritoluliikmesriigi kohtumenetlused vastavad III peatükis sätestatud nõudmistele, kui on esitatud vaidlustamata nõue,
 • otsus langetati liikmesriigis, mis on võlgniku alaliseks elukohaks määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 59 määratletud tähenduses juhtudel, kui:
 • nõue on vaidlustamata,
 • nimetatud otsus viitab isiku (tarbija) poolt sõlmitud lepingule eesmärgil, mida võiks pidada võlgniku ametist või elukutsest väljaspool olevaks,
 • võlgnik on tarbija.

Euroopa täitekorraldust saab kasutada ka näiteks kohtukulude väljamõistmise määruse ja tsiviilhagi kriminaalasjades puhul.

NB! Soovitame tutvuda teiste teemadega kui:

 • Teie kohtuotsus käsitleb elatise väljamõistmist ning võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis - peaksite tutvuma Euroopa ülalpidamismäärusega, mille kohta saate lugeda siit.
 • Teie siseriiklik kohtumenetlus algatati hiljem kui 10.01.2015 - soovitame tutvuda uue Brüssel I määrusega, mis võimaldab kohtulahendit täita välisriigis täidetavaks tunnistamise menetlust läbimata. Antud määruse kohta saate lugeda siit.
 • Teie kohtuotsus ei ole vaidlustamata nõue või võlgnik elab Taanis, kohtumenetlus algatatud 01.05.2004-09.01.2015 - peaksite tutvuma Brüssel I määrusega, mille kohta saate lugeda siit. 

Taotlemine

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse täitmiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale täitevasutusele vastavalt võlgniku elukohale. Võimalik on dokumentide edastamine ka välisriigi keskasutusele (enamjaolt riigi justiitsministeerium vms).

Kohtuotsuse täitmiseks saatke pädevale täitevasutusele järgnevad dokumendid:

 • taotlus tõlgituna vastava riigi keelde – täpsem info alljärgnevalt;
 • soovitatavalt tõlgitud võlgnevuse kalkulatsioon – eestikeelne näidis leitav alljärgnevalt;
 • Eesti kohtu otsuse kinnitatud koopia ning välisriigi täitevasutuse nõudmisel ka kinnitatud tõlge vastava riigi keelde;
 • Euroopa täitekorralduse tõend määruse nr 805/2004 lisa I (kohtuotsuse puhul), II (kohtuliku kokkuleppe puhul) või III (ametliku juriidilise kokkuleppe puhul) alusel – selle väljastab Teile vastava riigi keeles I astme otsuse teinud Eesti kohus.

NB! Alustama peaksite sellest, et pöördute Eesti I astme kohtu poole, mis on lahendi teinud, ning taotlete kohtuotsuse täidetavuse tunnistuse väljastamist välisriigi ametlikus keeles. Kohus võib leida, et Teil on võimalik taotleda ka Eesti lahendi tunnustamist ja täitmist välisriigis Euroopa täitekorralduse või uue Brüssel I määruse alusel.

Taotluses täitevasutusele tuleb näidata taotleja ja võlgniku isikuandmed ja aadress ning pangarekvisiidid, kuhu sisse nõutud rahasumma üle kanda. Rahvusvahelise ülekande puhul ei piisa tavapärasest arveldusarvenumbrist ning konto omaniku nimest – palume pöörduda panga poole ning küsida antud välisriigist ülekande saamiseks / tegemiseks vajalikke andmeid (näiteks SWIFT ja IBAN koodid, panga juriidiline nimi ja aadress jne).

Taotluse näidised on kättesaadavad:

Taotlusele võiksite lisada ka võlgnevuse kalkulatsiooni. Võlgnevuse kalkulatsiooni näidise leiate siit.

Soovitame endale jätta kõigist eelnimetatud dokumentidest koopiad.

Kui välisriigi täitevasutus peaks lisaks vajama täiendavaid dokumente, siis ta määrab tähtaja nende esitamiseks ning teavitab Teid sellest.

Infot täitemenetlusest ning täitevasutustest välisriigis võite leida siit, siit ja siit valides paremalt tulbast Teid huvitava riigi lipp. Justiitsministeeriumile on teada järgnevate riikide täitevasutuste kodulehed:

Mis edasi saab?

Kui Teil tekib pärast välisriigi täitevasutusele Euroopa täitekorralduse täitmise taotluse esitamist küsimusi või probleeme, võite alati esitada järelepärimise, et teada saada kaugel asjaga ollakse kas täitevasutusele otse või Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talituse kaudu.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186 ning 6 208 190, e-posti teelcentral.authority[A]just.ee.