Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma

PrintPDF Jaga

Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline: 

Esimese astme kohtud on haldus- ja maakohtud. Tallinna ja Tartu halduskohtu juures on kokku neli kohtumaja: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Neljal maakohtul – Harju, Pärnu, Tartu ja Viru – on kohtumajad igas maakonnakeskuses. Maakohtud lahendavad eraisikute (sh ka eraõiguslike juriidiliste isikute – nt firmad) vahelisi vaidlusi, samuti vaieldakse maakohtus väärteoasju ja arutatakse kriminaalasju. Väärteo- ja kriminaalkohtumenetluses tuvastatakse, kas on toime pandud väär- või kuritegu ning kas, keda ja kuidas tuleb selle eest karistada.

Halduskohtus lahendatakse avalik-õiguslikke vaidlusi. Näiteks halduskohtusse pöördutakse juhul, kui isik pole rahul teda puudutava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse otsuse, tegevuse või tegevusetusega (nt ei anna vald majale ehitusluba). 

Juhul kui Te ei ole rahul esimese astme kohtu otsusega on Teil võimalik otsus edasi kaevata teise astme kohtusse. Ringkonnakohtuid on Eestis kaks: Tallinnas ja Tartus.

Riigikohus Tartus arutab kassatsioonkaebusi ja teistmisavaldusi, olles ka põhiseaduslikkuse järelevalve kohus.
 

Kohtusse on võimalik pöörduda ka otse e-toimiku vahendusel. E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel esitada kohtule menetlusdokumente elektrooniliselt ja jälgida nendega seonduvat kohtumenetluse käiku. Sisenemiseks peate end esmalt e-toimiku kodulehel ID-kaardiga  või mobiil-ID abil identifitseerima. E-toimikus on kasutajal võimalik alustada tsiviil- ja haldusasju.

Lisainfot kohtumenetluste kohta leiad tsiviilkohtumenetluse seadustikust,halduskohtumenetluse seadustikustväärteomenetluse seadustikust,kriminaalmenetluse seadustikust riigilõivuseadusest ja riigi õigusabi seadusest.

Vajalikud kontod ja viitenumbrid leiab siit.