Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Kohus võib menetlusabi andmise tühistada, kui:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigipoolne menetlusabi

Menetlusabi on riigipoolne abi menetluskulude kandmiseks tsiviil- ja halduskohtumenetluses.

Näiteks võib kohus menetlusabina isiku (menetlusabi saaja) taotlusel määrata, et menetlusabi saaja:

Loe edasi

Äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või välismaa äriühingu filiaali saate asutada notari või

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Ettevõtlus

Maakohtu registriosakonna toimingute eest tuleb üldreeglina tasuda riigilõivu. Erandiks on riigilõivuseaduses toodud riigilõivuvabastused mõningate toimingute eeest. Kui avalduse koostab ja esitab notar, tuleb tasuda ka notaritasu.

Loe edasi

Registrisse tehakse kanne ettevõtja avaldusel, kohtulahendi alusel või muul seaduses sätestatud alusel.

Loe edasi

Kõigi Eesti piirkondade kinnistus- ja registriasju haldab Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond, Tartu Maakohtu registriosakonna kontaktandmed.

Loe edasi

Äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut peavad kohtu kinnistus- ja registr

Loe edasi

Laevad tuleb registreerida laevakinnistusraamatus. Rohkem infot selle kohta, millised laevad tuleb registreerida ja mida selleks tegema peab, leiate Justiitsministeeriumi Laevakinnistusraamatu veebilehelt.

 

Loe edasi

Puuduste kõrvaldamise määruses märgitud puudused tuleb määratud tähtajaks kõrvaldada, et oleks võimalik teha kandeavalduses taotletud kanne.

Loe edasi

Äriregistrisse kantud andmete muutumisel tuleb viivitamata esitada avaldus äriregistrisse kantud andmete muutmiseks. Avalduse saate esitada e-äriregistri kaudu.

Loe edasi

Küsimused, mis puudutavad avalduse koostamise tehnilist poolt ettevõtjaportaalis, tuleb esitada ettevõtjaportaali kasutajatoele (nende kontakt).

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi, Dokumentide vormid
Kohtusse pöördumine, Dokumentide vormid
Perekond, Abikaasa ülalpidamise kohustus, Kohtusse pöördumine

Kohus võib vabastada lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustusest, piirata kohustust ajaliselt või vähendada elatise suurust, kui elatise maksmine oleks äärmiselt ebaõiglane, arvestades muu hulgas õigustatud isiku hooldada või kasvatada jäetud ühise lapse huve, kui:

Loe edasi

Kui elatisnõude aluseks olevad asjaolud muutuvad, võib kumbki pool nõuda elatise suuruse muutmist hagimenetluses.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine

Elatise nõude saab esitada  alates elatise väljamõistmiseks hagi/avalduse esitamisest.  Hagimenetluses võib nõuda ülalpidamiskohustuse täitmist ja kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju hüvitamist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

 

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine

Elatise taotlemiseks tuleb kohtule esitada kas

  1. maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes või
  2. hagiavaldus (elatishagi).

Kummagi avalduse eest ei pea riigilõivu tasuma.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine

Kui Teie laps on alaealine ning Teile kuulub hooldusõigus lapse suhtes, siis esitate elatishagi Teie kui lapse seaduslik esindaja. Hagi tuleb aga esitada lapse nimel, kuna 1.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Võlad, Pankrotiavaldus, Pankrotimenetlus

Füüsilise isiku pankrotiavaldus esitatakse sellele maakohtule, kelle tööpiirkonnas Te elate (kohtute kontaktandmed on kättesaadavad Eesti kohtute veebilehel https://www.kohus.ee/ . Maksejõuetusavalduses peate muuhulgas ka põhjendama/selgitama milles seisneb Teie maksejõuetus.

Loe edasi