Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Kohtusse pöördumine

Tere! Palun abi. Kohtult olen saanud vastuse. Rahuldada hagi väljamõistmiseks ainult põhiosa. Menetluskulud 35% hageja ja 65% kostj kanda. Ma ei saa nüüd aru, mida veel pean tegema. Olen saanud teavituse, et edasikaebamise tähtaeg on 09.11 kas või mis ma sinna nüüd saatma pean?

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Tarbijakaitse

How can I open a case file against a treder for bad service ? I got positive decision from Customer Dispute Committee that treder supposed to pay me a certain amount. But it been two month still i have not got any money from trader and they are not cooperating at all.

Loe edasi

Menetlusabi taotlejale antakse menetlusabi, kui:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigipoolne menetlusabi

Menetlusabi andmine ei välista ega piira menetlusabi saaja kohustust hüvitada kohtulahendi alusel vastaspoolele tekkinud kulutused.

Loe edasi

Kui vanema hooldusõigus kuulub ainult ühele vanemale, võib teine vanem kohtult taotleda, et tema hooldusõigus lapse suhtes taastatakse ja taotleda ühtlasi lapse hooldusõiguse osalist või ainuhooldusõiguse temale üle andmist.

Avaldus rahuldatakse, kui:

Loe edasi
  • Kohus peatab vanema hooldusõiguse, kui vanem on kestvalt võimetu lapse hooldusõigust teostama. Kohus taastab vanema hooldusõiguse, kui on tuvastatud peatamise aluse äralangemine.
Loe edasi

Kuni 31.12.2021. a oli elatis ühele lapsele vähemalt pool miinimumpalka, s.o 2021. a. 292 eurot kuus. Alates 1.01.2022. a ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui perekonnaseaduse § 101 alusel arvutatud summa. Kohus võib mõjuval põhjusel siiski vähendada elatist alla miinimummäära.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine

Kui kokkuleppeliselt ei ole lapse ülalpidamist vanemate vahel võimalik lahendada:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse kulud kannab kohtu poolt võlgnikult võla väljamõistmise korral võlgnik. Samuti juhul kui avaldaja kinnitab kohtule esitatud kirjalikus avalduses, et võlgnik on võla tasunud. Muudel juhtudel avaldaja, kui seadusest ei tulene teisiti.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Kui avaldaja kinnitab kohtule (e-post [email protected]) esitatud kirjalikus avalduses, et võlgnik on võla tasunud, lõpetab kohus määrusega maksekäsu kiirmenetluse. Avaldaja võib avalduse kohtule esitada kuni maksekäsu tegemiseni.

 

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Makseettepaneku koostanud kohus jätkab asja menetlemist hagimenetluses või annab asja hagimenetluses menetlemiseks üle maksekäsu kiirmenetluse avalduses nimetatud kohtule või poolte ühises taotluses nimetatud kohtule, kui:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud, teeb kohus määrusena maksekäsu summa sissenõudmise kohta. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluse avalduse selle saamisest alates 10 tööpäeva jooksul.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigipoolne menetlusabi

Menetlusabi saamiseks tuleb esitada kohtule taotlus. Taotlus esitatakse kohtule, kus toimub või peaks toimuma menetlus, mille kulude kandmiseks menetlusabi taotletakse.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Pärimine, Pärimismenetlus

Juhul, kui pärandvara jagamisel tekib kaaspärijate vahel vaidlus, jagab pärandvara pärija nõudel kohus.

Loe edasi
Riigi õigusabi

Kohtupaberite koostamine hagi vastu elatise nõudisel minu vastu

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Võlad, Täitemenetlus

Kohtutäituri tasu ja täitekulude väljamõistmise kohta peab kohtutäitur tegema otsuse.

Loe edasi
Elatis lapsele, Maksekäsu kiirmenetlus, Võlad, Kohtumenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Võlad, Täitemenetlus

Kui te ei ole rahul kohtutäituri tegevusega, on teil õigus esitada kaebus kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel. Kaebus kohtutäituri tegevusele esitatakse esmalt kohtutäiturile endale.

Loe edasi
Perekond, Hooldusõigus, Kohtusse pöördumine
  • Ühise hooldusõiguse korral vanemad lahendavad lapse elukoha küsimuse ühiselt,
  • ainuhooldusõiguse korral otsustab hooldusõiguslik vanem mh lapse elukoha üle.
  • vaidluse korral lapse elukoha küsimuse lahendamiseks tuleb pöörduda kohtusse:
Loe edasi