Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. /TuMS § 6 lg 1/

Loe edasi

Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, näiteks – palgatulu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu jne.

Loe edasi

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intress, mis on maksustamisperioodil tasutud lepinguriigiresidendist krediidiasutusele või sellise äriühinguga samasse kontserni kuuluvale finantseerimisasutusele, s

Loe edasi

Vaidluse korral käsitatakse last ülalpidava isikuna isikut, kellele makstakse perehüvitiste seaduse §-s17 sätestatud lapsetoetust. /täiendavalt: TuMS § 231 lg 3/

Loe edasi

Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last perekonnaseaduse alusel ülalpidav isik, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest.

Loe edasi

Mahaarvamisi võib teha seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

Loe edasi
  1. Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või MaaMS §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega a
Loe edasi

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Loe edasi

Tulumaksuga ei maksustata ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme eest makstavat

Loe edasi
Maksud, Maamaks

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit.

Loe edasi
Maksud, Maamaks

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.

Loe edasi
Maksud, Maamaks

Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas (va MaaMS § 11 4. lõikes sätestatud juhul). Maamaks laekub omavalitsusüksuse eelarvesse.  Maamaksu maksmist kontrollib Maksu- ja Tolliamet.

Loe edasi
Maksud, Maamaks

Maamaksu maksab maa omanik või MaaMS §-s 10 ettenähtud juhul maa kasutaja. Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1.

Loe edasi

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hindamise seadusest.

Loe edasi

Alates 2023. aastast rakendub uue maksuvaba tulu liigina maksuvaba tulu vanaduspensionieas.

Loe edasi

Tulumaksuga ei maksustata tulu isiklikus tarbimises oleva vallasasja võõrandamisest. /täiendavalt: TuMS § 15/ lg 4 p 4/

Loe edasi

Soetamismaksumus on kõik maksumaksja poolt vara omandamiseks ning selle parendamiseks ja täiendamiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud, sealhulgas makstud vahendustasud ja lõivud. Pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud.

Loe edasi

Kasu või kahju vara (vt ka § 15 lõige 1) müügist on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe.

Kasu või kahju vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe.

Loe edasi

Ükskõik milline võõrandatav ja varaliselt hinnatav ese (sh kinnis- või vallasasi, väärtpaber, nimeline aktsia, osa, täis- või usaldusühingusse tehtud sissemakse, ühistule makstud osamaks, investeerimisfondi osak, nõudeõigus, ostueesõigus, hoonestusõigus, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus, rentniku õigus, tagasiost

Loe edasi

Tulumaksuga maksustatakse kasu (vt TuMS § 37ükskõik millise võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme, sealhulgas: kinnis- või vallasasja, väärtpaberi, nimelise aktsia, osa, täis- või usaldusühingusse tehtud si

Loe edasi