Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Aiandusühistu(AÜ) liikmelisuse lõpetamine: Esitasime AÜ juhatusele 2.juulil 2023 avalduse liikmelisuse lõpetamise kohta. AÜ põhikirjas liikmelisuse lõpetamisega seoses ei ole määratud tähtaegasid. Juhatus on selle avalduse kättesaanud, suuliselt on nad sellele viidanud.

Loe edasi

Tere, Mul on vennaga kahepeale maatükk kaasomandis(kingitud pärandus) Teda see tükk ei huvita, mina teen seal aiamaad ja plaanin koos abikaasaga maja ehitada. Kas maja ja kõik mis ma sellele kinnistule ehitan satub automaatselt kaasomandisse?

Loe edasi

Tere Mure korteri küttesüsteemiga. Nimelt on küttesüsteemil vaja vahetada mingi osakesed mis asuvad minu korteris, ühistu aga ütleb et kõik kulud on minu kanda. Kas ikka on minu kanda või peaks olema see ühistu kulu kanda?

Loe edasi

Tere. Küsimus on pärimisõiguse osas. Inimesed elasid 27 aastat koos, kooselu abieluks ei vormistanud. Kooselu viimastel aastatel müüdi elukaaslaste meespoolele kuulunud suvila+maa, suur osa rahast on kadunud (ilmselt osaliselt igapäevakulude katteks).

Loe edasi

Kas usaldusühing peab koostama ja esitama majandusaasta aruande äriregistrile? Usaldusühingu on asutanud 2 eraisikut.

Loe edasi
Tarbijakaitse, Tarbijavaidluste komisjon

Tarbijavaidluste komisjoni (https://komisjon.ee/et) pädevuses on lahendada ainult tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole eelnevalt suutnud omavahel lahendada.

Loe edasi

Tulumaksuga ei maksustata kinnisasja, elamuühistu osamaksu või hooneühistu liikmesuse võõrandamisest saadud kasu, kui:

Loe edasi
Kinnisvara

Kinnisasjad on maa koos selle oluliste osadega (sellega alaliselt seotud ehitised nt krunt ja sellel asuv maja) ning päraldistega (vallasasjad, mis, olemata peaasja osad, teenivad peaasja ning on sellega seotud ühise majandusliku eesmärgi ja sellele vastava ruumilise seose kaudu, näiteks on viiuli päraldiseks poogen

Loe edasi

Omand on põhiseadusega kaitstud õigus oma asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Omand on omaniku õiguslik võim talle kuuluva asja üle.

Loe edasi

Lepingu sõlmimiseks on vaja vahetada vastastikuseid tahteavaldusi. Leping loetakse sõlmituks, kui on jõutud kokkuleppele lepingu oluliste tingimuste suhtes. Juriidilises keeles loetakse tahteavaldusteks vastavalt oferti (pakkumus) ning selle aktsepti (nõustumus).

Loe edasi

Erieestkoste määratakse lapsele tehinguteks, milleks on vaja kohtu nõusolekut ja vanem ei saa seda eestkostjana teha, näiteks lapsele kuuluva kinnisvara tehingu tegemine selliselt, et lapse eestkostja soovib võõrandada lapsele kuuluva vara iseendale.

Loe edasi
Pärimine, Testament

Testament on viimse tahte avaldus, millega inimene teeb oma surma puhuks korraldusi.

Loe edasi

Testamendi ja pärimislepingu puhul tuleb arvestada sundosa pärimisega, kuna juhul kui pärandaja on testamendi või pärimislepinguga jätnud seaduse järgi pärima õigustatud alaneja sugulase, oma vanemad või abikaasa, kelle suhtes pärandajal oli surma hetkel perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus, pärandi

Loe edasi
Maksud, Maamaks

Maamaksu maksab maa omanik või MaaMS §-s 10 ettenähtud juhul maa kasutaja. Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1.

Loe edasi

Abielu sõlmimisel perekonnaseisuametis on riigilõivu suuruseks 30€. Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist sellele perekonnaseisuasutusele, kes abielu sõlmimise kinnitab.

Loe edasi
Perekond, Lahutus

Notari juures lahutatakse abielu abikaasade kokkuleppel ühise avalduse alusel. Notari juures võib abielu lahutada juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Avalduse plank täidetakse kohapeal.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Pärimine, Testament

Annak on pärandaja testamendis või pärimislepingus tehtud korraldus, millega ta jätab kellelegi mingi asja (kinnisasja, auto jms), õiguse (näiteks korteris seeselamise õiguse või õiguse saada elatist), rahasumma või vabastab kellegi kohustusest (laenu tagasi maksmisest pärijatele).

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal

Vahekohus e. arbitraaž on alternatiivse vaidluste lahendamise vorm, milles õigusliku vaidluse osapooled annavad oma seisukohad sõltumatule kolmandale osapoolele otsustamiseks. Vahekohtu eeliseks kohtu ees on see, et pooled saavad tulemust suuremal määral kontrollida ning samuti suurem konfidentsiaalsus.

Loe edasi

Juhatuse liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks pädev organ (koosolek või nõukogu) peab vastu võtma juhatuse liikmete ametiaja pikendamise otsuse. Ametiaja pikendamise otsuse saab teha juhul, kui volitused ei ole veel lõppenud.

Loe edasi