Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Töölepingu seadus (TLS) näeb ette seadusliku katseaja, mis tähendab, et katseaeg tuleneb seadusest ja selle kohaldamises ei pea pooled eraldi kokku leppima. Katseajaks on esimesed neli kuud alates töötaja tööle asumise päevast.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärimise vormistamise puhul tuleb arvestada notari tasuga. Pärimisega seotud notari tasud on notari tasu seaduse kohaselt järgmised:

Loe edasi

Kaasomand või ühisomand tekib siis, kui asjal on mitu omanikku. Kaasomandi puhul on omanike kaasomandiosad määratletud ning neile kuuluvate kaasomandiosade suurust väljendatakse murruna (mõttelise osana). Iga kaasomanik võib käsutada talle kuuluvat mõttelist osa kaasomandis olevast asjast.

Loe edasi

Tööleping on eeldatavalt tähtajatu. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida vaid mõjuval põhjusel oma iseloomult ajutise töö tegemise ajaks, näiteks töömahu ajutise suurenemise tõttu, hooajaliste tööde tegemiseks või äraoleva töötaja asendamiseks.

Loe edasi
Pärimine, Testament

Kodune testament võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud testament. Koduse testamendi puhul on väga oluline testaatoril omakäeliselt fikseerida enda nimi, testamendi tegemise kuupäev ja aasta, sest kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud kuus

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Tere. Kas pärast inimese surma saab alustada pärimistoimingutega kohe alustada ja mis aja jooksul tuleb need toimingud ära teha.Kas pärast inimese surma on antud mingi kindel aeg mis aja jooksul tuleb need ära teha?

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärandi vastu võtnud pärijale läheb üle pärandvara, mille koosseisu võivad kuuluda erinevad kohustused, mille pärija on kohustatud täitma (nt võlgnevused).

Loe edasi

Tere Mul on mure seoses lapsehoolduspuhkuselt tööle naasmisega. Nimelt lõppeb mul mul 2020 aastal esitatud avalduse alusel lapsehoolduspuhkus 02.06.2023a ning 11.05.2023 saadetud e-mailis juhatajale andsin selgelt teada, et olen valmis 3.06 ja 04.06 koheselt tööle asuma.

Loe edasi
Perekond, Lahutus

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama. Üks abikaasadest võib esitada sellekohase hagiavalduse kohtusse ning põhjendama abielu lahutamise aluseid (abielusuhted on pöördumatult lõppenud).

Loe edasi
Kinnisvara, Kinnisasja koormamine

Hüpoteek on kinnisasja pant, mis lihtsustab maaomaniku jaoks laenu saamist ja annab laenuandjale tagatise. Isikul, kelle kasuks on hüpoteek seatud (hüpoteegipidajal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel.

Loe edasi
Pärimine, Testament

Notariaalne testament võib olla notariaalselt tõestatud või notari hoiule antud testament. Notariaalselt tõestatud testamendid jagunevad aga notari poolt testaatori tahteavalduse kohaselt koostatud ja testaatori poolt notarile tõestamiseks esitatud testamentideks.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärijate väljaselgitamiseks tuleb pöörduda notari poole. Notar alustab menetlust, kui keegi on selleks soovi avaldanud, mitte omaalgatuslikult.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on, nagu nimetus ütleb, kiirendatud menetlus võla või elatise saamiseks. Võrreldes hagimenetlusega on maksekäsu kiirmenetlus kiirem, vähema tõendamiskoormuse ja väiksemate kuludega.

Loe edasi

Tere 6 kuud tagasi suri minu elukaaslane. Me ei olnud abielus, korter kuulub mulle, sissekirjutust tal seal ei olnud, ega ka kuskil mujal. Elukaaslasest jäi järele mopeedauto. Tema ema, ega poolvennad ei ole huvitatud sellest.

Loe edasi
Perekond, Abikaasade varalised suhted

See varasuhe annab abikaasadele suurema varalise iseseisvuse, säilitades majanduslikult nõrgemale abikaasale siiski selged tagatised. Mõlemad olete abielu kestel enda poolt omandatava vara ainuomanikud, võite sellega üksi tehinguid teha ja vastutate kohustuste eest enamasti üksi.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Kui pärandaja on surnud pärast 2008. aastat, siis võrreldes varasemaga on kehtivas seaduses sätestatud, et avalduse peab notarile esitama see pärima õigustatud isik, kes EI SOOVI pärida – passiivselt ei saa pärandist loobuda.

Loe edasi

Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last perekonnaseaduse alusel ülalpidav isik, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest.

Loe edasi

Kui abielu lahutamisel õigusvaidlusi ei ole, st abielu lahutatakse perekonnaseisuasutuses või notari juures - siis lahutatakse abielu mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel abielu lahutamise avalduse esitamisest (perekonnatoi

Loe edasi

Töövõtuleping on võlaõigusseadusega reguleeritud leping, mille kohaselt on lepingu poolteks tellija ja töövõtja. Töövõtlepinguga kohustub töövõtja tellija nõudel ja kokkuleppele osutama mingi konkreetse teenuse või tegema kindlaks määratud asja või toote.

Loe edasi

Põhipuhkus
Eeldatakse, et töötaja iga-aastane puhkus on 28 kalendripäeva (põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.

Alaealise põhipuhkus

Loe edasi