Võlanimekiri

PrintPDF Jaga

Võlgniku rahaliste kohustuste nimekiri- võlanimekiri esitatakse avalduse esitamise ajaks sissenõutavaks muutunud kohustuste kohta (VÕVS § 12 lg 1 p 2). Võlgade ümberkujundamise võimalused kestvuslepingutest (eelkõige krediidilepingutest) tulenevatele kohustustele, mis muutuvad sissenõutavaks pärast avalduse esitamist, andes võimaluse juba eelnevalt lahendada ka nende võlgade küsimus, mis muutuvad sissenõutavaks võlgade ümberkujundamise menetluse ajal või pärast ümberkujundamiskava kinnitamist ja mida võlgnik eeldatavasti varasemas mahus täita ei suuda.

Kui võlgnikul on raskusi oma võlgnevuste määramisel, siis võlanimekirjas kohustuste märkimiseks võib võlgnik nõuda võlausaldajalt ülevaadet oma võla arvestusest (VÕVS § 12 lg 6).

Esitatakse võlgniku, sh ülalpeetavate jooksvad püsikulutused ühe kuu kohta, tuues välja eluasemekulud (vee-, gaasi-, elektri-, kütte-, prügi-, halduskulud), kulutused toidule, transpordikulud (kulutused ühis- või isiklikule transpordile), sidekulud, tasutud ülalpidamismaksed võlgnikust lahus elavatele võlgniku lastele, kulutused laste koolikohustuse täitmisele, muude kulutuste all võib märkida nt liisinglepingutest tulenevad kohustused liisingu või järelmaksu kohta, kulutused kokku.

Märkuste all märgitakse muu täiendav oluline teave, mille kajastamist võlgnik soovib.

Selgituste all tuuakse kohustuste liigituse iseloomustus:

Liigituse määramisel on lähtutud finantsinspektsiooni näitliku pere-eelarve vormist, mis on avaldatud leheküljel http://www.minuraha.ee/kasulikud-abivahendid/

VÕLAKOHUSTUSE LIIK                           TAGATIS   
Eluasemelaen A
Muu laen, võlaõiguslik leping A
Riiklik õppelaen B
Käendus B
Garantii B
Muu laen B
Väikelaen/tarbimislaen C
SMS-laen/kiirlaen C
Krediitkaart C
Järelmaks C
Kommunaalmaksed C
Üürimaksed C
Sideteenused (telefon, internet, TV) C


A – pandiga (nii võlgniku kui ka kolmanda isiku varaga) tagatud kohustus
B – võlgniku kohustus, mis on tagatud kolmanda isiku poolt antud isikulise tagatisega 
(käendus, garantii)
C – tagamata kohustus (võlgniku kohustust ei ole tagatud võlgnikule või kolmandale isikule 
kuuluva varaga, samuti mitte käenduse ega garantiiga).
Ühe abikaasa poolt eraldi esitatud võlanimekirjas tuleb eraldi märkida kohustused, mille eest vastutab või võib vastutada ka teine abikaasa, samuti teise abikaasa kohustused, mille eest võib vastutada võlgnik (VÕVS § 12 lg 4). Üldjuhul on meil tegemist varaühisuse põhimõttega (ühisvara) ning perekonna huvides võetud kohustuste eest vastutavad abikaasad ühiselt välja arvatud juhul, kui on sõlmitud abieluvaraleping. 

Kui kohustusi on arvuliselt rohkem kui vormil kajastatud, siis kasutatakse lisalehte.

A. Kohustused (nt eluasemelaen, väikelaen/ tarbimislaen, muu laenu puhul nimetada liik, samuti muust võlaõiguslikust lepingust tulenevad kohustused), mis on tagatud võlgniku või kolmanda isiku varaga.

Alljärgnevalt esitatakse näidised:

B. Kohustused (nt riiklik õppelaen, muu laenu puhul nimetada liik), mis on tagatud käenduse või garantiiga, samuti kolmanda isiku antud isiklikud tagatised

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 24 lg 1 ja 2 järgi esindab riiki ja peab arvestust õppelaenu saanud isikute kohta Haridus- ja Teadusministeerium.

C. Kohustused (nt SMS-laen/ kiirlaen, järelmaks, sideteenused, kommunaalmaksed) teiste võlausaldajate vastu, mida ei ole tagatud võlgnikule või kolmandale isikule kuuluva varaga ega ka käendusega

Märkuste all saab esitada vajalikku informatsiooni, mida lahtrid ei võimaldanud.

Võlgnik on kohustatud võtma seisukoha selles osas, milliseid nõudeid ta enda vastu ei tunnista. Märkida tuleb võlausaldaja nimi (ärinimi, ees- ja perekonnanimi), lepingu/ arve vm kohustuse aluseks oleva dokumendi number, sissenõutavaks muutunud põhinõue, sissenõutavaks muutunud kõrvalnõuded (nt intressid, viivised), osa, milles võlgnik kohustust ei tunnista.

Muude vajalike andmete all esitatakse täiendavaid andmeid, mida eelnimetatud lahtrites ei ole olnud võimalik esitada.