Varanimekiri

PrintPDF Jaga

Võlgniku ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vara ja kõigi sissetulekute nimekiri- varanimekiri esitatakse avalduse esitamise seisuga (VÕVS § 12 lg 1 p 1).

Varanimekirjas esitatakse võlgniku, abikaasa või elukaaslase netosissetulek ühe kuu kohta, milles tuuakse välja töötasu nii palgana kui näiteks töövõtulepingu või teiste võlaõiguslike lepingute alusel saadav sissetulek, ettevõtlusest saadud igakuine sissetulek, üüri- ja renditulud, intressitulud, dividenditulud, saadud ülalpidamismaksed, sotsiaaltoetused riigilt ja kohalikult omavalitsuselt, kindlustusmaksed, muud sissetulekud ja tuuakse välja sissetulekud kokku. Eelnimetatud võlgniku sissetulekud on soovitav pangakonto väljavõtetel eraldada näiteks allajoonimisega teistest maksetest.

Kohus võib ka teistelt isikutelt ja asutustelt, sealhulgas krediidiasutustelt, nõuda teavet võlgniku ja temaga koos elavate perekonnaliikmete majandusliku seisundi või maksevõime kohta (VÕVS § 15 lg 1).

Andmed võlgniku, abikaasa või elukaaslase ja ülalpeetavate kinnisvara kohta esitatakse: kinnistusregistriosa number, kinnistu asukoht, kinnistu suurus, kinnistu sihtotstarve, kinnistu seisukord ja kinnistu hinnanguline väärtus, omanike nimed, omandi liik: ainu-, ühis-, kaasomand, osa õiguste ühisuses. Kui vara osas on käimas kohtumenetlus, siis märgitakse kohtuasja number või vara arestimise korral täitetoimiku number.

Võlgnikule kuuluva muu vara kohta esitatakse:

  1. andmed pangakontodel hoiustamise (loetleda tuleb võlgniku nimel avatud kontod, loetledes samuti krediidiarved) kohta;
  2. füüsilisest isikust ettevõtja puhul märkida ka need arved;
  3. andmed väärtpaberite (Eesti Vabariigis ja välisriigis väljalastud aktsiate, osade, osakute, sh pensioniosakute ja muude väärtpaberite – investeerimisfondide osatähtede, obligatsioonide, vahetusvõlakirjade, ostu- ja müügiõigust või –kohustust tõendavate väärtpaberite, optsiooni vms) kohta;
  4. andmed mootorsõidukite (sõiduautod, kaubikud, veoautod, bussid, mootorrattad, ATV-d, traktorid), veesõidukite (kaatrid, jahid, paadid, muud alused) ja õhusõidukite (deltaplaanid, väikelennukid jt lennumasinad) kohta;
  5. andmed muu olulise vara, sh kollektsioonide, kunstiesemete, väärtasjade, autoriõiguste, patentide kohta;
  6. andmed kinnisasja, registrisse kantud vallasasja, õiguse müümise, kinkimise või raha laenamise korral kolmandatele isikutele enam kui 3000 euro väärtuses iga tehingu kohta ja tehingud lähikondsetega (lähikondseteks loetakse võlgniku abikaasa, isegi kui abielu on sõlmitud pärast tagasivõidetava tehingu tegemist, samuti endine abikaasa, kui abielu on lahutatud aasta jooksul enne selle tehingu tegemist; isik, kellel on võlgnikuga ühine majapidamine või kellel oli võlgnikuga ühine majapidamine viimase aasta jooksul enne tagasivõidetavat tehingut; võlgniku ülenejad ja alanejad sugulased ja nende abikaasad; võlgniku õde, vend ja nende alanejad sugulased ja abikaasad; võlgniku abikaasa ülenejad ja alanejad sugulased, abikaasa õde ja vend). Informatsioon tehingutest lähikondsetega „Pankrotiseaduse“ § 117 tähenduses esitatakse viie avalduse esitamisele eelneva aasta kohta.

Eelnevalt loetletud andmete puhul peab võlgnik andma hinnangu märgitud vara väärtuse kohta eurodes- pole eeldatud, et võlgnik peaks oskama kogu oma vara väärtust täpselt hinnata. Juhtudel, kus see ei pruugi olla võimalik (nt kunstiesemete, või väärtasjade puhul), tuleb märkida vara hinnanguline väärtus. Eeltoodud loeteludes tuleb märkida ka vara, mis asub väljaspool Eesti Vabariiki.

Kui midagi olulist jäi märkimata põhjusel, et puudus koht selle kirjeldamiseks, siis muude vajalike andmete ja selgituste all saab selle puuduse likvideerida.