Ümberkujundamiskava

PrintPDF Jaga

Ümberkujundamiskava ei pea avaldusele lisama, kui võlgnik soovib selle koostamist nõustaja kaasabil (VÕVS § 11 lg 3).

Ümberkujundamiskava vormi kasutamine ei ole kohustuslik füüsilisest isikust ettevõtjale, kes soovib ettevõtte saneerimist (VÕVS § 13 lg 1).

Andmed nõustaja kohta täidetakse juhul, kui ümberkujundamiskava koostatakse nõustaja poolt.

Võlgniku ümberkujundamisele minevate kohustuste all märgitakse:

  1.  Täitmise tähtaja pikendamine;
  2.  Osadena täitmine;
  3.  Kohustuse vähendamine.

Selgitustes ümberkujundatavate kohustuste tabeli juurde võib lisada andmeid, mida tabel ei sisalda.

Ümberkujundamiskavast välja jäänud kohuste all tuuakse võlausaldaja nimi, nõude summa ja ümberkujundamiskavast väljajätmise põhjendus.

Vale ja eksitava teabe andmine või võlgadest ja varadest teatamata jätmine võib kaasa tuua võlgade ümberkujundamise avalduse menetlemisest 
keeldumise ning alustatud menetluse lõpetamise. Kohus võib kohustada avalduse esitajat kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed on õiged. Valevande andmine on kriminaalkorras karistatav (valevanne).

Võlgniku ümberkujundamisele minevad kohustused