Mida peaks vanem teadma lapse vara valitsemisel?

PrintPDF Jaga

 

  • Varahooldusõigus ei kehti vara puhul, mille laps on omandanud pärimise teel või kinketehingu alusel, kui pärandaja või kinkija on määranud, et üks vanem või kumbki vanem ei või seda vara valitseda. Vara, mille laps on omandanud pärimise teel või kinketehingu alusel, peavad vanemad valitsema vara andnud isiku juhiste kohaselt. Vanemad võivad juhistest kõrvale kalduda, kui nende järgimine võib kahjustada lapse huve.
  • Vanemad ei või lapse esindajana kinkida lapse vara. Erandina on lubatud teha tavapäraseid kinkeid kõlbelise kohustuse või viisakusreeglite järgimiseks.
  • Vanemad peavad paigutama nende valitsetava lapsele kuuluva raha vara heaperemeheliku valitsemise põhimõtete kohaselt, kui seda ei tule kulutada lapse ülalpidamiskulude katteks, järgides perekonnaseaduse §-s 186 sätestatut.
  • Lapse nimel tehingute tegemiseks peab teatud juhtudel vanematel olema kohtu nõusolek (vt perekonnaseaduse § 187 ja § 188 lõike 1 punktid 1–3, 5 ja 7–11). Vanem ei või kohtu nõusolekuta kiita heaks tehinguid, mille tegemiseks lapse nimel ta vajab kohtu nõusolekut. NB! Kohtu nõusolek ei ole vajalik pärandist loobumiseks, kui lapse õigus pärandile on tekkinud lapse suhtes esindusõigust omava vanema pärandist loobumise tagajärjel. Vanemad ei või kohtu nõusolekuta alustada lapse nimel uut majandustegevust ega anda lapsele tema sõlmitud lepingu täitmiseks või vabaks käsutamiseks üle esemeid, mille võõrandamiseks on vaja kohtu nõusolekut.
  • Kui vanem on põhjustanud lapsele kahju tekkimise, on vanem selle eest vastutav (kahju hüvitamise nõue).
  • Vanemal on õigus nõuda teiselt vanemalt teavet lapse isikuga ja varaga seotud tähtsate asjaolude kohta, kui see ei ole vastuolus lapse huvidega.

PS. Nt võib saada täiendavat infot lapse nimele väärtpaberite omandamisel/võõrandamisel, /Riigikohtu seisukoht/(RKTKo 3-2-1-68-12).:http://www.riigikohus.ee/?id=11&indeks=0,2,10688,10694,17704&tekst=RK/3-2-1-68-12

Image CAPTCHA