Kui vanematevahelist vaidlust ei õnnestu lahendada kokkuleppel

PrintPDF Jaga

Kui vanemate vahel on lapsesse puutuva üle vaidlus, mida ei õnnestu kokkuleppel lahendada, siis on võimalik esitada vastava taotlusega avaldus kohtusse.

  • Vanema õiguste määramine lapse suhtes, muu hulgas vanemalt vanema õiguste äravõtmine, ja lapsega suhtlemise korraldamine (hooldusõiguse asjad) lahendatakse hagita menetluses.
  • Avalduse esitamisel hagita perekonnaasjas tasutakse riigilõivu 10 eurot. 
  • Vanema õigusi lapse suhtes puudutavas menetluses kuulab kohus vanemad ära. Vanemate isiklike õiguste osas kuulab kohus vanemad ära isiklikult. Kui menetlus toimub lapse heaolu ohustamise üle, kuulab kohus vanemad isiklikult ära ja arutab nendega lapse huvide kaitset.
  • Last puudutavas menetluses peab kohus nii vara kui võimalik ja igas menetlusstaadiumis püüdma suunata asjaosalisi asja kokkuleppel lahendama. Kohus peab asjaosalised võimalikult aegsasti ära kuulama ja juhtima nende tähelepanu võimalusele kasutada perenõustaja abi eelkõige ühise seisukoha kujundamiseks lapse hooldamisel ja tema eest vastutamisel.
  • Kui on juba olemas lapsega suhtlemist korraldav kohtumäärus, kuid vanem seda ei täida vabatahtlikult, siis saab lepitusmenetluse regulatsiooni kohta infot tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 563 (Lepitusmenetlus lapsega suhtlemist korraldava määruse ja kokkuleppe rikkumise korral).
  • Täiendav regulatsioon tsiviilkohtumenetluse seadustikust, alates § 558 (https://www.riigiteataja.ee/akt/121122012018?leiaKehtiv).
Image CAPTCHA