Elatisabi taotlemine täitemenetluse ajal

PrintPDF Jaga

Millal saab täitemenetlusaegset elatisabi taotleda?

Täitemenetlusaegset elatisabi saab taotleda alates 1. jaanuarist 2017.

Kellel on õigus täitemenetlusaegsele elatisabile?

Täitemenetlusaegsele elatisabile on üldjuhul õigus alaealisel lapsel, kelle kasuks on kohtuotsusega välja mõistetud elatis ning kellele ülalpidamist maksma kohustatud isik ka täitemenetluse ajal elatist ei maksa. Kui laps omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, siis on lapsel õigust elatisabi saada kuni 21-eluaastaseks saamiseni. Elatisabi on lapsel võimalik kuni lapse 21-aastaseks saamiseni saada vaid juhul, kui kohus on selliselt lapse kasuks elatise välja mõistnud. Kui kohus on lapsele elatise välja mõistnud kuni ajani, mil laps saab 18-aastaseks, siis on lapsel endal võimalik uuesti kohtusse pöörduda, et kohus mõistaks elatise välja kuni lapse 21-aastaseks saamiseni.

Kes saab täitemenetlusaegset elatisabi taotleda?

Täitemenetlusaegse elatisabi taotluse esitab kohtutäiturile lapse seaduslik esindaja (lapse vanem, eestkostja).

Täitemenetluseaegse elatisabi saamiseks:

  • Pöörduge elatisnõudega kohtusse
  • Kui elatisnõudes on kohtulahend jõustunud, aga võlgnik siiski elatist ei maksa, siis pöördu kohtutäituri juurde (kohtutäiturite büroode kontaktandmed leiad siit) ja algatage täitemenetlus. Avaldus täitemenetluse algatamiseks on võimalik esitada ka e-posti teel. Avalduse vormi  saab alla laadida siit.

Avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada, lisadokumendid saab esitada posti teel.

  • Esitage kohtutäiturile taotlus täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks. Taotlus täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks on võimalik esitada ka e-posti teel (sel juhul tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada).