Mida teha kui on olemas jõustunud kohtuotsus elatise nõudes, kuid teine vanem ei täida otsust vabatahtlikult?

PrintPDF Jaga

Kui on olemas jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtuotsus elatise väljamõistmiseks, kuid teine vanem ei täida seda, pöörduge kohtutäituri poole. 

Kohus mõistab elatise välja igakuiste maksetena. Kui võlgnik otsuses määratud makseid ettenähtud ajal ei tasu, on kohtutäituril õigus sissenõudja avalduse alusel asuda elatist sisse nõudma. Kohtutäitur nõuab sisse ka elatise võlgnevuse. Selle suuruse arvutab kohtutäitur andmete alusel, mille on esitanud elatist nõudev vanem. Kohtutäiturile tuleb esitada kohtuotsus ning täitmisavaldus. Juhul kui dokumendid edastab esindaja, tuleb täiturile kindlasti esitada ka esindusõigust tõendav volikiri. Esitada tuleb täitedokumendi originaal, mitte koopia. Täitmisavalduses tuleb märkida informatsioon võlgniku ning tema vara kohta nii palju, kui sissenõudja teab (elukoht, kontaktandmed, teadaolevad andmed vara kohta jne). Mida rohkem Teil on võimalik andmeid esitada, seda kiiremini ja efektiivsemalt on võimalik täitemenetlust läbi viia. Täitmisavaldusse tuleks kindlasti märkida võlgniku nimi ja isikukood ning elukoht. Kui sissenõudja soovib, et täitur kasutaks võla sissenõudmiseks kõiki seaduses ettenähtud võimalusi, siis tuleb täitmisavalduses märkida, et sissenõudja soovib nõude pööramist võlgniku kinnisasjale, vallasvarale ja nõudeõigustele.

Rohkem infot täitemenetluse kohta leiad rubriigist täitemenetlus.

Elatise nõuet on võimalik täita ka välisriigis, kuid Eesti kohtutäitur ei saa välisriigis täitetoiminguid teha. Kohtuotsuste täitmisest ja tunnustamisest välismaal vaata täpsemalt siit.

Image CAPTCHA