Kuidas taotleda elatislahendi muutmist teises Euroopa Liidu liikmesriigis?

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium

Euroopa Nõukogu määruse nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes, sõlmitud Brüsselis 18.12.2008, leiate siit. Määrus jõustus 18.06.2011. Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, välja arvatud Taani.

Antud määrus reguleerib muuhulgas elatislahendi muutmise taotlemist teises Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik).

NB! Kui Teil ei ole olemas ühtki elatislahendit, palume uurida teemasid elatise taotlemine Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigis. Kui Teil on aga olemas kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ning võlgnik elab välisriigis, palume uurida teemat Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal

Elatislahendit saab muuta vaid:

  • õigustatud isiku (enamasti laps) elukohajärgses riigis;
  • vastaspoole elukohajärgses riigis.

Seega kui lahendi muutmist soovib taotleda kohustatud isik, saab lahendit muuta vaid lapse elukohajärgses riigis!

Seejuures peab arvestama, et iga riik kohaldab menetluses oma riigi seaduseid. Infot, millal on ette nähtud elatislahendi muutmine erinevate riikide seadustes, on leitav e-Justice õigusportaalist . Enamasti peab olema muutunud kas kohustatud või õigustatud isiku olukord. Hoiatame, et kõigis riikides ei ole võimalik muuta juba kogunenud elatisvõlga, vaid ainult igakuist elatist!

Elatislahendi muutmise taotlemiseks välisriigis peate edastama Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talitusele (aadress Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn) järgnevad dokumendid:

  • taotlus Justiitsministeeriumile elatisasja algatamiseks;
  • taotlus välisriigi pädevale asutusele – täpsem info alljärgnevalt;
  • koopia algsest kohtulahendist;
  • dokumendid, mis tõendavad Teie varalist olukorda (sissetulekud, väljaminekud ja varad).

 

Taotluse leiate siit. Valige „Taotluse vorm ülalpidamiskohustust käsitleva kohtuotsuse tegemiseks või muutmiseks“. Vormi on võimalik täita elektrooniliselt ning pikema selgituse sisestamisel soovitame täita osa võõrkeeles (näiteks inglise keeles). Üldjuhul on soovitatav taotlus koostada välisriigi ametlikus keeles. Printige ja allkirjastage tõlgitud vorm.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186 ning 6 208 190, e-posti teel central.authority[A]just.ee