Kuidas elatist taotleda teises Euroopa Liidu liikmesriigis?

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium

Euroopa Nõukogu määruse nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes, sõlmitud Brüsselis 18.12.2008, leiate siit. Määrus jõustus 18.06.2011. Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, välja arvatud Taani.

Antud määrus reguleerib muuhulgas elatise taotlemist kui võlgnik elab teises Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik). Määrus näeb ette lisasoodustused välisriigis elatise taotlemisel – põhjalik keskasutuste abi, kohtueelne nõustamine, automaatne riigi õigusabi jne.

NB! Määrus kohaldub vaid juhul kui üheski riigis ei ole varasemalt tehtud elatisotsust samade poolte vahel!

Kui Teil on olemas kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ning võlgnik elab välisriigis, palume uurida teemat Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal.

Kui aga Teil on elatislahend olemas, kuid soovite seda muuta ja üks osapooltest elab välisriigis, palume uurida teemat Kuidas taotleda elatislahendi muutmist teises Euroopa Liidu liikmesriigis?

Elatise taotlemiseks välisriigis peate edastama Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talitusele (aadress Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn) järgnevad dokumendid:

 • tunnistus (sertifikaat) määruse nr 4/2009 lisa I (Eesti kohtu menetlus algatatud alates 18.06.2011 v.a. UK ja Taani) või lisa II (Eesti kohtu menetlus algatatud 01.05.2004-18.06.2011 ning UK ja Taani alates 01.05.2004) alusel – selle väljastab Teile vastava riigi keeles I astme otsuse teinud Eesti kohus;Eesti kohtu otsuse kinnitatud koopia originaaltemplitega – 2s eksemplaris, taotlege koos eelmainitud tunnistusega;
 • taotlus Justiitsministeeriumile kohtuotsuse tunnustamiseks välisriigis – vabas vormis (võib kasutada ka eestikeelset taotluse näidist, mis on alljärgnevalt leitav);
 • taotlus välisriigi kohtule tõlgituna vastava välisriigi ametlikku keelde – täpsem info alljärgnevalt;
 • elatisabi taotlus – võimalusel 2 eksemplaris, kättesaadav siit;
 • volikiri vastava välisriigi ametlikus keeles, millega volitate Eesti kohtutäiturit välisriigist laekuvaid makseid vahendama – 2 eksemplaris, täpsem info alljärgnevalt
 • tõlgitud võlgnevuse kalkulatsioon – võimalusel 2 eksemplaris, täpsem info alljärgnevalt.

Taotluses välisriigi kohtule tuleb näidata taotleja ja võlgniku isikuandmed ja aadress. Taotluse näidised on kättesaadavad:

Materjalidele peab lisama ka võlgnevuse kalkulatsiooni. Kalkulatsioon tuleb koostada täpselt vastavalt kohtulahendile. Kui elatis on välja mõistetud mitte kuu algusest, tuleb selle kuu elatis päevade kaupa välja arvutada. Kui asi on Eestis kohtutäituri juures täitmisel, peaksite täiturilt paluma lisaks kalkulatsioonile ka õiendit kehtiva elatise võla suuruse kohta (paberkandjal ja originaalallkirjaga, võimalusel inglise keelsena). Näidised on kättesaadavad:

 • inglisekeelne (est-eng) siit
 • soomekeelne (est-fin) siit
 • saksakeelne (est-de) siit

Kui Teie elatislahendi resolutsioonis on kohus märkinud, et elatis ei tohi jääda alla poole (vanemate lahendite puhul alla veerandi) miinimumpalgast, palume kalkulatsiooni koostamisel arvestada ka miinimumpalga suurust. Infot miinimumpalga suuruse kohta leiate siit.

Täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks peavad kõik maksed liikuma Eesti kohtutäituri vahendusel. Kui Teil on juba Eestis pooleli täitemenetlus, peate volitama seda sama täiturit. Kui Eestis täitemenetlust pooleli pole, siis peaksite valima vabalt mõne kohtutäituri laekumisi ja elatisabi vahendama (kontaktandmed ja pangakonto andmed leitavad siit). Volikirjas peavad olema välja toodud volitatud kohtutäituri pangakonto andmed. Volikirja peab esitama 2s eksemplaris – üks välisriigile ning üks läheb valitud kohtutäiturile. Volikirja näidised on kättesaadavad:

 • eesti ja inglise keeles siit
 • eesti ja soome keeles siit
 • eesti ja saksa keeles siit
 • eesti ja prantsuse keeles siit


Materjalidele peab lisama ka võlgnevuse kalkulatsiooni. Kalkulatsioon tuleb koostada täpselt vastavalt kohtulahendile. Kui elatis on välja mõistetud mitte kuu algusest, tuleb selle kuu elatis päevade kaupa välja arvutada. Kui asi on Eestis kohtutäituri juures täitmisel, peaksite täiturilt paluma lisaks kalkulatsioonile ka õiendit kehtiva elatise võla suuruse kohta (paberkandjal ja originaalallkirjaga, võimalusel inglise keelsena).


Materjalid saatke paberkandjal ja originaalallkirjadega Justiitsministeeriumile (aadress Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn). Soovitame endale jätta kõigist eelnimetatud dokumentidest koopiad.


Kui välisriigi kohus peaks lisaks vajama täiendavaid dokumente, siis ta määrab tähtaja nende esitamiseks ning teavitab Teid sellest Justiitsministeeriumi vahendusel.


Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186, 6 208 190 ja 7153443 , e-posti teelcentral.authority[A]just.ee

 

Image CAPTCHA