Kellele ja millal elatist tuleb maksta?

PrintPDF Jaga

Ülalpidamist antakse üldjuhul raha perioodilise maksmisega. Kui selleks on mõjuv põhjus, võib kohustatud isik nõuda, et tal võimaldataks anda ülalpidamist muul viisil. Alaealise lapse vanem täidab lapse ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel eeskätt juhul, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Elatist makstakse iga kalendrikuu eest ette. Kuigi elatise saajaks on laps, peaks elatise üldjuhul maksma lapse eest hoolitsevale vanemale. Lapse arvele võiks maksta, kui on sellekohane kokkulepe või kohtulahend.

Vanem on ülalpidamiskohustuse täitnud siis, kui ta on lapse ülalpidamiseks vajaliku raha maksnud teisele vanemale, kelle juures laps elab ja kes lapse eest hoolitseb. Üksnes juhul, kui lapse eest iga päev hoolitsev vanem annab enne nõusoleku ülalpidamiskohustuse täitmiseks alaealisele lapsele või kiidab sellisel viisil antud ülalpidamiskohustuse täitmise hiljem heaks, on elatist maksma kohustatud vanem oma kohustuse kohaselt täitnud (RKTKm 3-2-1-159-12).

Lapsele makstakse elatist kuni tema täisealiseks saamiseni, s.o 18 aastaseks saamiseni.

1.10. 2015.a. muudeti perekonnaseaduse  § 97 p 2 redaktsiooni ning  ülalpidamist on õigustatud saama  laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.
 

 

 

Image CAPTCHA