Kuidas tehakse pärimisregistrisse kandeid?

Pärimismenetluse algatamise kohta teeb notar viivitamata pärast pärimismenetluse algatamise avalduse vastuvõtmist pärimisregistrisse kande.

Pärimismenetluse viib läbi notar, kes on pärimismenetluse läbiviijana pärimisregistrisse kantud. Välistada ei saa olukorda, kus ühes pärimisasjas võtab pärimismenetluse algatamise avalduse vastu mitu notarit. Sellisel juhul viib pärimismenetluse läbi notar, kes jõudis teha esimesena pärimisregistrisse kande.

Notar kontrollib pärimisregistrist andmeid pärandaja testamentide ja pärimislepingute kohta ning saadab juhul, kui nimetatud dokumente ei ole pärimisregistri arhiivis, nende andmete alusel nimetatud dokumentide hoidjatele teate pärandi avanemise kohta ja palub dokumendid endale saata.

Pärimisregistrist info saamise eeldus on pärandaja surma fakt.

Pärimisregistrisse kantakse andmed testamendi, pärimislepingu, testamendi või pärimislepingu tühistamise, pärimislepingust taganemise avalduse ning testamendi hoiult võtmise kohta.

Pärimisregistri kandeid, mis seotud notari ametitoiminguga (nt pärimismentluse algtamine või testamendi tõestamine), teeb notar. Testaator või isik, kellele testaator on koduse testamendi hoiule andnud, võib teatada ise pärimisregistrile koduse testamendi tegemisest ning selle muutmisest ja tühistamisest.

Seda võib teha:

  1. riigiportaali kaudu või
  2. esitades registripidajale vastavasisulise teatise. 
  3. juhul kui kodune testament on antud hoiule notarile, võib pärimisregistrisse kande teha  testaatori või selle isiku taotlusel, kellele testaator on testamendi hoiule andnud ka notar.

Kanded koduste testamentide, nende muutmise või tühistamise kohta tehakse registrisse testamendi tegija enda või selle inimese taotlusel, kellele testamendi tegija on testamendi hoida andnud.

Updated: