Kuidas saada kohtumenetluses riigipoolset menetlusabi?

Menetlusabi saamiseks tuleb esitada kohtule taotlus. Taotlus esitatakse kohtule, kus toimub või peaks toimuma menetlus, mille kulude kandmiseks menetlusabi taotletakse.

Menetlusabi taotluses tuleb märkida menetlus, milleks menetlusabi taotletakse; kellena taotluse esitaja menetluses osaleb või soovib osaleda ja milliseid avaldusi või taotlusi tahab esitada ning millel taotluse esitaja nõue või vastuväide põhineb.

Taotlusele tuleb lisada taotleja allkirjastatud teatis enda ja oma perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundi kohta (perekonnasuhted, elukutse, vara, sissetulek ja kohustused) ning võimaluse korral ka muud dokumendid, mis seda seisundit tõendavad. Vt lisaks taotleja majandusliku seisundi hindamise kohta tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 186.

Võimaluse korral kasutatakse menetlusabi taotlemiseks ning majandusliku seisundi kohta andmete esitamiseks taotluse ja teatise näidisvormi. Andmed tuleb esitada võimalikult lühidalt ja täpselt, et anda ülevaade menetlusabi taotlemise asjaoludest ning varadest. Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvormi ja selles sisalduvate andmete loetelu on kehtestatud justiitsministri määrusega (01.11.13 jõustunud määrusega saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/129102013013).

Füüsilise isiku menetlusabi taotlus ning teatis taotleja ja tema perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundi kohta on kättesaadav siin: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/0201/3013/JM_m32_lisa1.pdf#

Juriidilise isiku menetlusabi taotlus ning teatis taotleja majandusliku seisundi kohta on kättesaadav siin: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/0201/3013/JM_m32_lisa2.pdf#

Menetlusabi taotlus esitatakse eesti keeles. Taotluse võib esitada ka inglise keeles, kui menetlusabi taotleb füüsiline isik, kelle elukoht on mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis või kes on mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, või juriidiline isik, mille asukoht on mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis.

Menetlusabi andmise taotlus ei peata seaduses sätestatud ega kohtu määratud menetlustähtaja kulgemist.

Vt lisaks tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 184-187, halduskohtumenetluse seadustiku § 114 -116.

Updated: