Mis peaks lepingus kirjas olema?

Et vältida hilisemaid vaidlusi, on otstarbekas kõik olulised asjaolud lepingusse kirja panna. See, et väljaüüritava toa sein on kollane, võib tunduda ebaolulisena, et lepingusse kirja panna, kuid kindlasti muutub see oluliseks, kui üürnikud seina vahepeal mustaks on värvinud. Seega, mida rohkem on lepingus kirjas, seda tagatumad on poolte õigused ja kohustused. Samuti võib olla müügilepingu kirjalikul vormistamisel oluline üles lugeda müüdava asja puudused, et ostja ei saaks hiljem väita, et ta ei olnud neist teadlik, või kirjutada lepingusse sisse vastutust välistav tingimus (nt müüja ei vastuta asjal lasuvate puuduste eest).

Lepingud peavad sisaldama järgnevaid andmeid:

  1. aeg ja koht, kus leping sõlmiti;
  2. kes on lepingupooled;
  3. mis on lepingu objekt ja selle kirjeldus (ostetav asi, üüritav korter, laenatav summa);
  4. materiaalne väärtus (asja hind, üüri, laenu või palga suurus) ning arvelduse regulatsioon (arvelduskontode numbrid);
  5. poolte õigused ja kohustused (asja üleandmine, kvaliteedi tagamine ja vastuvõtmine, tasumine);
  6. tähtaeg (kohustuste täitmiseks, nt tasu maksmise tähtaeg, asjade üleandmise tähtaeg, lepingu kestvuseks);
  7. sanktsioonid kohustuse rikkumise korral;
  8. lõppsätted, muud tingimused (lepingu jõustumine, lisatud dokumendid, kohaldatavad seadused, lepingu muutmise ning vaidlustamise kord);
  9. poolte allkirjad.
Updated: