Mida peab jälgima lepingute sõlmimisel?

Lepingute sõlmimisel tuleb alati arvestada võlaõiguses kehtivate üldpõhimõtetega, nagu näiteks lepinguvabaduse põhimõte, mis võimaldab isikutel kindlaks määrata lepingu sisu (sh lepingupoolte õigusi ja kohustusi) vastavalt oma vajadustele ja soovidele, lepingu vormi ja muid olulisi tingimusi, millega tuleb arvestada lepingulistesse suhetesse asumisel. Samuti tuleks tähelepanu pöörata dispositiivsuse põhimõttele, mille kohaselt ei pea isikud lepingute sõlmimisel lähtuma ainult seaduses sätestatust, vaid võivad poolte kokkuleppel seaduses sätestatust kõrvale kalduda ja teha kokkuleppeid, mis muudavad oluliselt seaduses kindlaks määratud tingimusi. Loomulikult tuleb arvestada ka lepingu siduvuse põhimõttega, mille kohaselt peavad isikud (peale lepingu jõustumist) täitma lepingust tulenevaid kohustusi senikaua, kuni lepingus kindlaks määratud eesmärk saavutatakse või leping lõpetatakse (nt poolte kokkuleppel või siis ka taganemise või ülesse ütlemise kaudu).

Updated: