Otsing

Image CAPTCHA

Otsingu tulemused

 1. Mida teha olukorras, kus kohtutäitur ei ole pikema aja jooksul suutnud nõuet sisse nõuda?

  Kohtutäitur on kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega ... sissetulek või jääb tema sissetulek alla miinimumi, mida kohtutäitur arestida ei tohi. Sellisel juhul täitemenetlust jätkatakse ning ... tööle läinud või vara omandanud. Saamaks teada, kas kohtutäitur on olnud nõude täitmisel aktiivne ning mida kohtutäitur ...

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 20.09.2018 - 15:06

 2. Kas kohtutäitur peab vastama minu kirjadele ja e-kirjadele?

  Kohtutäitur on kohustatud vastama menetlusosalise esitatud avaldustele ja ... õigus antud täiteasja raames kohtutäiturilt infot saada. Kohtutäitur peab eeldama, et avalduse või selgitustaotluse esitanud isik on ... on avaldusele lisanud asjakohaseid dokumente või andmeid. Kohtutäitur vastab avaldusele nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem ...

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 23.11.2014 - 19:55

 3. Miks ei ole kohtutäitur minu arvelduskontole elatusmiinimumi jätnud?

  Juhul kui kohtutäitur ei ole täitemenetluses konto arestimisel elatusmiinimumi ... ja ülalpeetavaid tõendavate dokumentidega. Vajadusel saab kohtutäitur ise nõuda võlgniku tööandjalt ja teistelt võlgniku suhtes ... võlgniku sissetulekuallikate ja ülalpeetavate kohta. Kohtutäitur tühistab võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul ...

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 27.09.2019 - 16:13

 4. Kas Eesti kohtutäitur saab minu nõuet täita välisriigis elava/töötava isiku suhtes?

  Eesti kohtutäitur teeb täitetoiminguid üksnes Eesti Vabariigi territooriumil. ...

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 26.01.2022 - 16:07

 5. Millise tähtaja jooksul peab kohtutäitur võlgnikult täitemenetluse läbiviimise raames saadud summad sissenõudjale üle kandma?

  Seaduse kohaselt kannab kohtutäitur arestiga laekunud raha üle sissenõudjale kümne tööpäeva ...

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 05.01.2021 - 16:14

 6. Milliseid dokumente kohtutäitur täidab?

  Täitedokumendiks on näiteks:  ...

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 23.11.2014 - 23:46

 7. Kohtutäitur on arestinud minu sissetulekud, mis ei kuulu seaduse kohaselt arestimisele. Mida teha?

  Teil tuleb viivitamata pöörduda kohtutäituri poole ja esitada talle oma mittearestitavaid sissetulekuid tõendavad dokumendid ja avaldus nimetatud sissetulekute vabastamiseks.

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 23.11.2014 - 19:55

 8. Mis hetkest alates võib kohtutäitur täitemenetluses tasu nõuda?

  Menetluse alustamise tasu muutub sissenõutavaks menetluse alustamisega. Rahalise nõude täitmisel muutub põhitasu sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule. Kuid juhul, kui täitmisel olev rahaline nõue nõutakse sisse osaliselt, on...

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 15.12.2016 - 00:01

 9. Olen võla õigeaegselt tasunud, kuid kohtutäitur algatas minu suhtes täitemenetluse. Mida teha?

  Kui olete võla sissenõudjale õigeaegselt tasunud, siis peaksite kiiresti ühendust võtma täitmisteate saatnud kohtutäituriga ning esitama talle maksekorralduse, millelt nähtub, et olete võla õigeaegselt sissenõudjale tasunud. Sellisel juhul...

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 23.11.2014 - 19:55

 10. Täitemenetluse aluseks olevate nõuete aegumine

  ... Kui kohtulahend esitati sundtäitmiseks kohtutäiturile ja kohtutäitur alustas täitemenetlust, siis aegumistähtaeg katkes ja algas ... lehelt kpkoda.ee.  Avalduse saamisel kontrollib kohtutäitur, kas on möödunud vähemalt seaduses sätestatud täitmise ...

  Küsimus-Vastus - linux.rakendused - 13.08.2021 - 13:19

Lehed